fbpx

Distributierecht 

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juristen staan wij klaar om u bij te staan bij het oplossen van elk juridisch probleem dat verband houdt met de gebieden van het distributierecht. 

Het verdelingsrecht is een onderafdeling van het economisch recht, dat een tak van het privaatrecht is.

Het distributierecht omvat het rechtskader dat de commerciële relatie tussen de fabrikant (leverancier) en de detailhandelaar regelt. Het doel van de distributiewet is de vereisten van de vrije handel in overeenstemming te brengen met het doel de toestand van de concurrentie te beschermen en het MKB te beschermen tegen mogelijk misbruik door grotere economische spelers.

In alle commerciële relaties bestaan er immers invloeden tussen de producent, de distributeur en de consument. Deze betrekkingen worden beheerst door talrijke juridische aspecten. Het is de distributiewet die de handelsbetrekkingen tussen deze verschillende economische actoren regelt. Er moeten duidelijke en precieze regels worden vastgesteld om de best mogelijke omgeving voor de ontwikkeling en distributie van uw producten en/of diensten te garanderen.

In België zijn er wetten die bijzonder specifiek zijn voor het distributierecht. Deze wetten zijn hoofdzakelijk ontleend aan titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht, getiteld “Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten” en titel 3 van hetzelfde boek, getiteld “Eenzijdige beëindiging onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop”.

Deze wetten vormen het kader waarbinnen uw onderneming haar distributiestrategie moet voeren. Het is van essentieel belang dat u de voorschriften van het distributierecht naleeft en dat uw strategie de risico’s beperkt die verbonden zijn aan een distributiecontract (rechtszaken, schadeclaims, enz.).

Daartoe beschikt ons team van deskundigen over gedegen ervaring op zowel nationaal als Europees niveau. In geval van geschillen kunnen wij u vertegenwoordigen en verdedigen voor nationale en Europese rechtbanken (Europees Hof van Justitie, Europese Commissie, enz.).

Of u nu fabrikant, importeur of distributeur bent, onze multidisciplinaire vaardigheden op alle rechtsgebieden stellen ons in staat oplossingen op maat te vinden voor uw juridische problemen op het gebied van distributie en de regels die van toepassing zijn op distributiecontracten.

Onze in distributierecht gespecialiseerde advocaten zijn bevoegd om uw commerciële situatie te analyseren teneinde u te begeleiden bij de keuze van een distributienetwerk.

1. Franchise-overeenkomst

Het is een contract waarbij de franchisegever knowhow en bedrijfsmethoden overdraagt aan onafhankelijke franchisenemers (de handelaar) in ruil voor een vergoeding.

2. De verkoopconcessieovereenkomst

Dit is een overeenkomst waarbij de dealer (distributeur) in zijn naam en voor zijn rekening de producten van de licentiegever (fabrikant) koopt en doorverkoopt.

3. Het handelsagentuurovereenkomst 

Het is een overeenkomst waarbij de handelsagent (distributeur) de bevoegdheid heeft om namens de principaal (fabrikant) te onderhandelen over en overeenkomsten te sluiten voor de verkoop of aankoop van goederen of diensten. Handelsagentuurovereenkomsten worden streng geregeld in titel 1, boek X, van het Wetboek van economisch recht “Handelsagentuurovereenkomsten”, dat ten doel heeft de belangen van zowel principalen als handelsagenten te beschermen.

4. Selectieve en exclusieve distributie 

Selectieve distributie is een overeenkomst waarbij de licentiegever (leverancier) erkende distributeurs (wederverkopers) selecteert die de enigen zijn die zijn producten of diensten mogen kopen en doorverkopen. Het verschil met alleenverkoop is dat de distributeur het alleenrecht heeft om de producten of diensten in een bepaald geografisch gebied te verkopen.

Deze commerciële contracten maken het mogelijk een model van distributienetwerk vast te stellen, hoewel deze netwerken onderling verschillen omdat zij afhankelijk zijn van de verplichtingen die tussen de verschillende partijen zijn aangegaan.

Dit kan bijvoorbeeld exclusiviteitsverplichtingen op verschillende gebieden omvatten :

 • Klantenexclusiviteit
• Territoriale exclusiviteit

 • Exclusieve levering
• Exclusieve levering
• …

Er moet dan een exclusiviteitsbeding of een niet-concurrentiebeding worden ondertekend om uw belangen te beschermen. Ons team van juristen dat alle rechtsgebieden bestrijkt, een jurist in verbintenissenrecht en een specialist in distributierecht, zal dan worden aangesteld om te onderhandelen over uw verschillende verplichtingen om te komen tot een distributienetwerk dat qua risico’s voor uw commerciële activiteiten is geoptimaliseerd.

Meer specifiek zijn wij ook bekwaam in ;

• Onderhandelen en opstellen van uw distributiecontracten
• Toezicht houden op de uitvoering van uw contracten en controleren of clausules niet worden bedreigd/geschonden
      ◦ Territoriale exclusiviteit
      ◦ Verkoopdoelstellingen
      ◦ De selectiecriteria voor uw leverancier
      ◦ Andere
• Organiseer en controleer uw contractuele relaties vanuit juridisch oogpunt
• Advies verstrekken over exclusiviteit en selectieve distributie
• het voorkomen en beheren van geschillen tussen partijen bij een distributieovereenkomst en het adviseren over de beëindiging van een overeenkomst
      ◦ Voorafgaande kennisgeving
      ◦ Vergoeding
      ◦ Overname van aandelen
      ◦ Abrupte beëindiging van handelsbetrekkingen
• Advies verstrekken over de beëindiging van het contract

Aangezien distributienetwerken onder andere rechtsgebieden vallen dan het distributierecht, zijn wij in staat om andere juridische kwesties die nauw verband houden met het distributierecht te analyseren en te beheren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden ;

Onroerend goed recht

Handels- en contractenrecht

Mededingingsrecht en meer bepaald verticale overeenkomsten

Intellectueel eigendomsrecht

Om een distributienetwerk op te zetten, moet men namelijk gespecialiseerd zijn in enerzijds distributierecht en anderzijds verbintenissenrecht, ten einde alle relevante voorschriften te kunnen toepassen. Ook het recht inzake intellectuele en industriële eigendom speelt een rol, aangezien de distributie van producten of diensten ook onder het merkenrecht valt (registratie van handelsmerken, bedrijfsnamen, handelsnamen, geografische aanduidingen, enz.)

De toepassing van de verdeling in al haar aspecten valt onder vele andere takken van het recht. Daarom zou het verstandig zijn een beroep te doen op een advocatenkantoor zoals GOlegal om al deze rechtsgebieden in één keer te bestrijken. Dankzij onze multidisciplinaire expertise kunnen wij u wegwijs maken in de volledige wetgeving inzake distributierecht.

Voorschriften inzake distributiecontracten kunnen omvatten ;

• Commerciële transparantie die de autoriteiten in staat stelt toezicht te houden ;
◦ De onderhandelingen
◦ Prijsbepalingsmethoden
◦ Factureringsvoorwaarden
◦ Betalingstermijnen
◦ Algemene verkoopvoorwaarden (AV)

Niet-naleving van deze regels kan uw bedrijf blootstellen aan civielrechtelijke of administratieve sancties.

• Mededingingsbeperkende praktijken (op grond van de Europese wetgeving) die een eerlijke concurrentie tussen ondernemingen garanderen om de consumenten een keuze te bieden. In België zijn dat ;
      ◦ De kartels
      ◦ Overeenkomsten
      ◦ Misbruik van machtspositie (door de grote distributeurs)
      ◦ Misbruik van economische afhankelijkheid

Niet-naleving van deze regels kan uw bedrijf blootstellen aan strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties.

Indien u wenst te genieten van een grote deskundigheid op het gebied van het distributierecht met de hulp van advocaten die aan uw problemen zijn aangepast en u een oplossing op maat kunnen bieden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar via e-mail en op onze website GOlegal en nemen binnen 24 uur contact met u op.

 

Onze aanpak

agsdix-null

Scoping van uw behoeften

We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

agsdix-null

Oplossing definitie

We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

agsdix-null

Uw validatie

De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

agsdix-null

Project management

GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

agsdix-null

Levering & feedback

Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

pay-for-legal-departement
donatien cassiers, co-founder of GOlegal

Onze teams van juristen en juridische experts staan aan uw zijde om u te helpen er wijs uit te worden

Dit kan zijn voor :

  • Architectencontracten
    Commerciële huurovereenkomsten
  • Voor de recuperatie van in de haven geblokkeerde goederen
  • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij blinken uit op vele gebieden, dus neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact us

     
    By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.