fbpx

Website gebruiksvoorwaarden

1. BEGINSELEN

1.1 Het gebruik van de website golegal.be van de onderneming GOlegal is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van de onderstaande voorwaarden.

1.2 Deze gebruiksvoorwaarden (onder de “voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de website golegal.be, de inhoud (als tekst, gegevens, informatie, software, afbeeldingen of foto’s) die door GOlegal en haar dochterondernemingen (gezamenlijk “GOlegal”) beschikbaar worden gesteld op de website (gezamenlijk “materialen”) en de diensten (“diensten”) die door GOlegal via de website kunnen worden aangeboden.

1.3 De website golegal.be, materialen en diensten worden hierna gedefinieerd als de “website” of als de “site” of als golegal.be.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 GOlegal SPRL (Legal Vest SPRL), registratienummer nr. BE.0507.753.329, met hoofdzetel op +32.(0)2.880.82.69, Louizalaan, 1050 Brussel, BELGIQUE (tel: +32.(0)2.880.82.69; mail: info@golegal.be) is de eigenaar van golegal.be.

2.2 De Website is beperkt tot het exclusieve persoonlijke, niet-commerciële gebruik van de gebruiker.

2.3 Het is ten strengste verboden de Website te gebruiken voor enig ander doel, met inbegrip van hergebruik op een andere site die geen eigendom is van GOlegal of, in het algemeen, binnen een IT-omgeving die niet tot GOlegal behoort.

2.4 Daarnaast, en in het algemeen, is het ten strengste verboden om de Website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, in het openbaar te tonen, uit te voeren of te distribueren.

2.5 Elk ongeoorloofd gebruik van de Website zal een inbreuk zijn op deze Voorwaarden en kan een inbreuk vormen op de wetten van het auteursrecht en het handelsmerk, en andere wetten, zoals wetten op patenten.

2.6 GOlegal vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de schending van de wetten op intellectueel eigendom (auteursrecht, handelsmerken, octrooien, …) niet alleen een burgerlijke fout is die de overtreder kan blootstellen aan het betalen van schadevergoeding aan GOlegal, maar in de meeste OESO-landen ook als een strafbaar feit wordt beschouwd.

2.7 Het is het standaardbeleid van GOlegal om degenen die haar intellectuele eigendom schenden te vervolgen.

 

3. VOORBEELDEN VAN UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN TOEPASSINGEN

3.1 De gebruiker verbindt zich ertoe de website golegal.be niet te gebruiken (met inbegrip van materiaal of diensten verkregen van de website golegal.be :

3.1.1 Op een manier die in strijd is met enige wet of reglementering, met inbegrip van internationale verdragen. OF OR

3.1.2 Op een manier die de normale werking van de Site golegal.be, de servers of de netwerken die met de Site golegal.be verbonden zijn, op welke manier dan ook zou verstoren. OF

3.1.3 Bewaken, lastigvallen, schade toebrengen aan een derde partij of de rechten van een derde partij schenden. OF

3.1.4 Zijn identiteit verbergen of zich voordoen als een ander persoon.

3.2 Het gebruik van datamining tools, robots of andere methoden voor het extraheren of verzamelen van gegevens op de Site golegal.be is ook verboden, evenals elke daad van hacken, zoals diefstal van het wachtwoord, wijziging van de inhoud of ongeoorloofde toegang tot de computersystemen die de Site hosten.

4. PERSOONLIJKE GEGEVENS

4.1 De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat indien hij/zij zich op de Site golegal.be registreert om een account aan te maken of contact op te nemen met GOlegal via de Site om producten of diensten te verkrijgen die GOlegal over hem/haar kan verzamelen.

4.2 Het gebruik door GOlegal van persoonsgegevens van gebruikers van de Site valt onder het privacybeleid van GOlegal, dat integraal deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker stemt ermee in om op de site alleen werkelijk nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en de informatie actueel te houden zolang hij/zij een account op de site heeft.

4.3 In het kader van het gebruik van zijn persoonlijke account moet de gebruiker zijn wachtwoord vertrouwelijk houden en draagt hij de volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten die ermee worden uitgevoerd. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in GOlegal onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn wachtwoord.

4.4 GOlegal behoudt zich het recht voor de gebruiker te verzoeken zijn wachtwoord te wijzigen als GOlegal van mening is dat dit niet naar behoren is beveiligd.

 

5. BEËINDIGING

5.1 Onder voorbehoud van het onderstaande onderdeel ‘DISCLAIMER EN LIMITATIE VAN DE AANSPRAKELIJKHEID’ behoudt GOlegal zich het recht voor om de gebruikersregistratie en de toegang tot de gehele of een deel van de site te beëindigen, op te schorten of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, op elk gewenst moment en zonder enige rechtvaardiging.

5.2 De gebruiker kan ook te allen tijde het gebruik van de Site golegal.be stopzetten.

5.3 In geval van niet-naleving van een van deze voorwaarden, behoudt GOlegal zich het recht voor om automatisch de toegang tot de site golegal.be te verwijderen voor de gebruiker, die alle gedownloade of afgedrukte materialen, en alle kopieën daarvan, onmiddellijk moet vernietigen.

 

6. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De Website golegal.be wordt gratis ter beschikking gesteld en is AS IS. De gebruiker erkent dat hij/zij volledig op de hoogte is van deze situatie en verklaart dat hij/zij deze volledig aanvaardt.

6.2 De gebruiker die vrije toegang tot de Website wenst, erkent bijgevolg alle risico’s verbonden aan het gebruik van de Website te dragen.

6.3 GOlegal wijst alle verklaringen en garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige uitdrukkelijke of impliciete garantie.

6.4 Verder garandeert GOlegal niet dat de website voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker (die ervoor kan kiezen om een andere gelijkwaardige website te gebruiken), noch dat deze beschikbaar, up-to-date, veilig en vrij van gebreken is.

6.5 GOlegal garandeert niet dat een defect noodzakelijkerwijs zal worden gecorrigeerd en geeft geen garantie met betrekking tot de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de website. GOlegal wijst ook alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de betrouwbaarheid van het materiaal op de Site.

6.6 Indien GOlegal aansprakelijk zou worden gesteld ondanks de volledige afwijzing en beperking van aansprakelijkheid waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen en de geïnformeerde aanvaarding ervan door de gebruiker, dan zou de volgende beperking van de aansprakelijkheid van toepassing zijn.

6.7 GOlegal kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade als gevolg van een defect of fout in verband met de site.

6.8 Bovendien is de verantwoordelijkheid van GOlegal, om welke reden dan ook en voor eventuele schade, uitdrukkelijk beperkt tot een forfaitair bedrag van 100 EUR.

7. WIJZIGING EN/OF ONDERBREKING

7.1 GOlegal behoudt zich het recht voor om de Website golegal.be te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

8. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN EN HET CREËREN VAN LINKS NAAR WEBSITES

8.1 De links op de website golegal.be die naar websites van derden leiden, worden enkel ter informatie en zonder enige garantie aangeboden. GOlegal is niet verplicht om de inhoud van sites van derden te controleren en is niet verantwoordelijk voor deze sites. De toegang tot de sites van derden valt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker.

8.2 De gebruiker heeft de mogelijkheid om links naar deze site te maken op voorwaarde dat hij/zij te allen tijde voldoet aan deze voorwaarden en in het bijzonder aan de onderstaande voorwaarden:

8.2.1 De gebruiker kan een link maken naar elk Materiaal (inclusief het logo van GOlegal), maar heeft niet het recht om het te reproduceren.

8.2.2 Gebruikers mogen derden niet misleiden over de aard van hun relatie met GOlegal.

8.2.3 De gebruiker mag niet suggereren dat GOlegal zijn handelingen of de goederen of diensten die aan anderen ter beschikking worden gesteld, goedkeurt.

8.2.4 De gebruiker mag geen onjuiste of misleidende informatie verstrekken over GOlegal, haar producten of diensten.

8.2.5 De gebruiker mag geen onaangename of aanstootgevende inhoud of inhoud die niet geschikt zou zijn voor alle leeftijden.

 

9. GARANTIE VAN DE GEBRUIKER

9.1 De gebruiker gaat ermee akkoord GOlegal te ondersteunen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle verliezen of schade (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit een klacht of claim die tegen GOlegal wordt ingediend en die het gevolg zou zijn van een schending van deze Voorwaarden door de gebruiker (of door een persoon die zijn account gebruikt).

10. DIVERSEN

10.1 Deze voorwaarden vormen de volledige, exclusieve en definitieve tekst van de overeenkomst tussen GOlegal en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de website golegal.be. Elke beweerde voorafgaande overeenkomst kan niet worden tegengeworpen aan GOlegal.

10.2 Deze Voorwaarden en, in het algemeen, de relatie tussen GOlegal en de gebruiker wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wetgeving en elk geschil hierover valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken in Brussel.

10.3 Indien GOlegal geen enkel recht uitoefent of enige bepaling van deze voorwaarden afdwingt, kan dit nooit geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

10.4 Indien een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat deze bepaling wordt vervangen door een bepaling met een geldige werking die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. De annulering van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden maakt de andere niet ongeldig, die van kracht blijven.

10.5 De titels van de artikelen die hierin zijn opgenomen zijn bedoeld om de leesbaarheid van de Voorwaarden te vergroten en hebben geen juridische waarde.

10.6 Deze Voorwaarden, alsmede de rechten en licenties die krachtens deze Voorwaarden worden verleend, mogen niet door de gebruiker worden overgedragen en zijn strikt persoonlijk.

10.7 GOlegal mag deze Voorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen. GOlegal zal echter een bericht weergeven op de wijzigingen die op de website worden aangebracht. Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kan de gebruiker het gebruik van de website golegal.be stopzetten. Als de gebruiker de website golegal.be blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn aangebracht, wordt hij/zij geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

Laatste update: april 2020