fbpx

Privacybeleid van GOlegal

1. ALGEMEEN

1.1 Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als onderdeel van uw gebruik van onze website/dienst ( Diensten en bijbehorende diensten (hierna samen “Diensten” genoemd) www.golegal.be (de “Website”)). Deze verwerking wordt uitgevoerd door GOlegal (“Bedrijf”, “wij”, “ons”, “onze”) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.2 Door gebruik te maken van de website/dienst erkent u dat u dit Privacybeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u er zonder voorbehoud mee instemt. Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd aan te passen, te wijzigen of te wijzigen. Een dergelijke wijziging, verandering of aanpassing zal worden gecommuniceerd via de website. Door het aanvinken van het vakje “Ik verklaar dat ik het privacybeleid volledig heb gelezen en begrepen en dat ik zonder voorbehoud akkoord ga met het privacybeleid. Ik geef mijn toestemming om mijn persoonlijke gegevens te verwerken zoals beschreven in dit privacybeleid”, verklaart u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en zonder voorbehoud akkoord gaat. U verklaart dat u begrijpt voor welk(e) doel(en) uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. U gaat ermee akkoord dat uw voortgezette gebruik wordt opgevat als een voortgezette toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar het (privacy)-e-mailadres van het bedrijf. Wij wijzen u erop dat wij als onderdeel van de website/dienst, met name die welke via de website worden aangeboden, gebruik kunnen maken van zogenaamde cookies of soortgelijke technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van een apparaat en die bepaalde informatie en soms persoonlijke gegevens bevatten. Voor meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

 

2. WAT & WAAROM WE VERWERKEN

VAN WAT DETAILS DOEL WETTELIJKE BASIS
Website
 • Technische informatie over het apparaat dat u gebruikt
 • Informatie over uw surfgedrag
 • Uw contactgegevens
 • Communicatie-inhoud
 • Communicatiemetagegevens (bijv.: tegenpartij, gegevens, tijd)
 • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.
 • Alle andere gegevens die u met ons wilt delen
 • IP-adres
 • Browsertype
 • Geografische positieHoe lang bezoekt u een pagina?
 • Welke links klikt u aan
 • Welke pagina’s u bezoekt
 • Hoe vaak u een pagina bezoekt
Een contactpersoon op te richten, de bestelde diensten te leveren en acties uit te voeren om de producten en diensten van de GO te promoten. Toestemming van de betrokkene voor een of meer specifieke doeleinden
Contact via de telefoon
 • Uw contactgegevens
 • Communicatie-inhoud
 • Communicatiemetagegevens (bijv.: tegenpartij, gegevens, tijd)
 • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.
 • Alle andere gegevens die u met ons wilt delen
Een contactpersoon op te richten, de bestelde diensten te leveren en acties uit te voeren om de producten en diensten van de GO te promoten. Toestemming van de betrokkene voor een of meer specifieke doeleinden

2.2 In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Naast de hierboven genoemde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken:

2.2.1 Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie, producten en diensten die u vraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of social media kanalen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om u de Diensten te kunnen leveren. Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of van onze geselecteerde partners. Merk echter op dat wij uw voorafgaande toestemming zullen verkrijgen alvorens dit te doen.

2.2.2 Het uitvoeren van statistische analyses om onze website/dienst te verbeteren, of om nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen.

2.2.3 Overdracht aan de financiële instelling of betalingsdienstaanbieder om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

2.2.4 Overdracht aan politie of justitie als bewijs of indien er gegronde vermoedens zijn van een door u gepleegde onrechtmatige daad of misdrijf door middel van uw registratie bij of gebruik van de website/dienst.

2.2.5 Voor het informeren van een derde partij in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde partij, zelfs als die derde partij buiten de EER is gevestigd.

2.3 Indien en wanneer uw registratie bij of gebruik van de website/dienst kan worden beschouwd als (a) een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de diensten, (c) een gevaar voor de website/dienst of een van onze onderliggende systemen of die van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op een andere manier ongepast of illegaal, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor het behoud van het legitieme belang van ons, onze partners of een derde partij.

 

3. NAAR WIE WE STUREN

3.1 Wij delen uw persoonsgegevens alleen met de volgende categorieën ontvangers: onderaannemers en partners (technische, juridische of andere dienstverleners). Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de website/dienst te leveren. Wij zullen ervoor zorgen dat externe verwerkers uw persoonlijke gegevens alleen in opdracht van ons mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en worden opgeleid om op de hoogte te zijn van de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens.

3.2 Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens sturen naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken voor het verbeteren van producten en diensten en voor het op maat maken van de marketing, weergave en verkoop van deze goederen en diensten.

 

4. WAAR WE VERWERKEN

4.1 Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, evenals alle rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens die u zou kunnen genieten op grond van de toepasselijke dwingende wetgeving.

4.2 Indien een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, is het volgende wettelijke beschermingsmechanisme van kracht:

RECIPIËNTE LAND GEGEVENS WETTELIJKE BASIS
ICT-dienstverlener NZ
 • Uw contactgegevens
 • Communicatie-inhoud
 • Communicatiemetagegevens (bijv.: tegenpartij, gegevens, tijd)
 • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.
 • Openbaar beschikbare gegevens over uw profiel en sociale-mediakanalen. Alle andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt
Besluit inzake de gepastheid (EU-VS Privacy Shield, Andorra, Argentinië, Canada (commerciële organisaties), de Faeröer, Guernsey, Israël, het eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay)
ICT-dienstverlener VS
 • Uw contactgegevens
 • Communicatie-inhoud
 • Communicatiemetagegevens (bijv.: tegenpartij, gegevens, tijd)
 • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.
 • Openbaar beschikbare gegevens over uw profiel en sociale-mediakanalen. Alle andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt
Besluit inzake de gepastheid (EU-VS Privacy Shield, Andorra, Argentinië, Canada (commerciële organisaties), de Faeröer, Guernsey, Israël, het eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay)

 

5. HOE WIJ PROCES

5.1 Wij zullen ons uiterste best doen om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden.

5.2 Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming kan betekenen dat u niet langer de gehele of een deel van de website/dienst kunt gebruiken. Als u zich bij onze website/dienst hebt geregistreerd, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dit verhindert.

5.3 Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, evenals tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers zal alleen plaatsvinden op een ‘need-to-know’ basis en onder strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.

 

6. UW RECHTEN

6.1 U heeft het recht om toegang te vragen tot alle door ons verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Latere verzoeken om toegang die aan ons worden gericht en die duidelijk zijn ingediend wegens het veroorzaken van overlast of schade aan ons, worden niet in behandeling genomen.

6.2 U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien u zich bij onze website/dienst heeft aangemeld, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een verzoek tot correctie wordt ingediend, dient dit verzoek vergezeld te gaan van een bewijs van de foutieve aard van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.

6.3 U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar het (privacy)adres van het bedrijf.

6.4 U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd indien deze niet langer nodig zijn in het licht van de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden of indien u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in strijd kunnen zijn met een dergelijke verwijdering.

6.5 In plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om u te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

6.6 U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er in verband met zijn bijzondere omstandigheden ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn om zich daartegen te verzetten. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kwalificeert, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

6.7 Indien u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@golegal.be. In dat verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en welke de redenen daarvoor zijn. Het moet ook gedateerd en ondertekend worden en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

6.8 Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek geldig blijkt te zijn, zullen wij het zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek honoreren.

6.9 Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@golegal.be. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde instantie voor gegevensbescherming (bijv: Voor België, de Belgische Privacycommissie; voor Frankrijk, de CNIL.

6.10 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking wordt geautomatiseerd, hebt u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien dit technisch haalbaar is, hebt u het recht om deze gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te geven.

 

Laatste update: juli 2019