fbpx

Sociaal en arbeidsrecht  

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juristen staan wij klaar om u te helpen bij het oplossen van elk juridisch probleem op het gebied van sociaal recht en arbeidsrecht. 

Het sociaal recht in België omvat enerzijds het arbeidsrecht, dat de regels vastlegt voor de individuele en collectieve arbeidsbetrekkingen, en anderzijds het socialezekerheidsrecht, dat de verschillende sociale risico’s dekt. Het sociaal recht wordt zowel door het publiekrecht als het privaatrecht beheerst.

Het belangrijkste doel van het arbeidsrecht is een adequaat juridisch kader te bieden voor arbeidsbetrekkingen en daarmee verband houdende vraagstukken, zoals de kwestie van de sociale premies. Dit betreft zowel de relaties op de werkplek als in de context buiten de werkplek, zoals sociale netwerken of de weg naar het werk, bijvoorbeeld. Werkgevers en werknemers zijn derhalve verplicht ervoor te zorgen dat de sociale verhoudingen binnen het bedrijf harmonieus zijn.

De gebieden die onder het arbeidsrecht vallen, zijn zeer breed en kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op :

In het arbeidsrecht

◦ Werktijden
◦ Betaalde vakantie
◦ Collectieve overeenkomsten

◦ Veiligheid op het werk
◦ De staking
◦ De vakbonden
◦ …

In de sociale zekerheidswetgeving

◦ Sociale bescherming van werknemers
◦ Gezondheid op het werk
◦ Zwangerschapsverlof

◦ Bijdragen sociale zekerheid
◦ Ongevallen op de werkplek
◦ Werkloosheid
◦ …

De keuze om een team van juristen in te zetten is een verstandige keuze voor uw onderneming. Een goed geselecteerd team van juristen maakt het mogelijk alle moeilijkheden op te lossen die de soms asymmetrische interne verhoudingen kunnen beïnvloeden. De werknemer is immers in beginsel financieel afhankelijk van zijn werkgever, die op zijn beurt verplicht is de rechten van elke werknemer te eerbiedigen. De werkgever moet ook financieel deelnemen aan de socialezekerheidsdekking en zorg dragen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van zijn werknemers.

Bovendien moet de arbeidsovereenkomst die de werkgever aan de werknemer bindt, voldoen aan zeer precieze voorwaarden die in de arbeidswetgeving zijn vastgelegd. Ook de beëindiging van een arbeidsovereenkomst moet strikt volgens een aantal stappen verlopen.

De meest succesvolle bedrijven weten dat werknemers de kern van het bedrijf vormen. Het sociale klimaat, de relatie met de werknemers en hun vertegenwoordigers (ondernemingsraad of vakbonden), de flexibiliteit op het werk en het welzijn van de werknemers zijn bepalende factoren voor het succes van uw onderneming.

Of het nu gaat om beloning, arbeidsovereenkomst, gelijke kansen, ontslag, pensioenregeling of geschillen die daaruit voortvloeien, de arbeidswetgeving is de laatste jaren steeds complexer geworden, parallel met het beheer van human resources (HR).

Bovendien moet uw bedrijf rekening houden met alle Europese richtlijnen en met de nationale en plaatselijke wetgeving.

Ons team van deskundigen bestrijkt alle gebieden van het arbeidsrecht, of het nu gaat om arbeidsrecht of socialezekerheidsrecht.

Notre équipe composée de plus de 130 avocats spécialisés peut vous aider à mieux comprendre les réglementations en matière de ressources humaines, leurs applications pratiques et les autres défis juridiques auxquelles votre entreprise est confrontée chaque jour.

Ons team van meer dan 130 gespecialiseerde juristen kan u helpen om de HR-regelgeving, de praktische toepassing ervan en andere juridische uitdagingen waarmee uw onderneming elke dag te maken krijgt, beter te begrijpen.
Onze gespecialiseerde advocaten zijn gekwalificeerd om zowel in de privésector te werken met bedrijven zoals scaleups, innovators, KMO’s, freelancers of (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk (IVZW & VZW) als in de publieke sector zoals juridische en compliance-afdelingen.
Onze voornaamste werkterreinen zijn individueel arbeidsrecht en collectieve arbeidsverhoudingen. Wij staan u bij met informatie, advies, het opstellen van documenten, onderhandeling of bemiddeling in geschillen, alsook in gerechtelijke procedures.

Meer bepaald op het gebied van het arbeidsrecht zijn wij bevoegd in : 

• U helpen bij het opstellen van de contracten (bepaalde duur, onbepaalde duur, interim, duidelijk omschreven werk, vervanging, enz) en arbeidsregels die het best bij uw situatie passen
• U helpen bij de uitvoering of beëindiging van een arbeidsovereenkomst
• Hulp bij het opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s)
• U te adviseren over de verschillende wijzen van beloning, namelijk ;
      ◦ Alternatieve vergoeding
       ◦ Variabele vergoeding
       ◦ Het bonusplan

• Om u te adviseren over de verschillende manieren van ontslag, namelijk ;
       ◦ Individueel ontslag
       ◦ Collectief ontslag
       ◦ Ontslag

• U helpt bij de modaliteiten van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, namelijk ;
       ◦ Motivatie
       ◦ Scheidingsbrief
       ◦ Opzegtermijn
       ◦ Vergoeding in plaats van opzegging
       ◦ Het reïntegratieproces

• U te behoeden voor risico’s in verband met arbeidsverhoudingen, namelijk ;
       ◦ Psychologische gezondheid en psychologie van de werknemers
       ◦ Welzijn op het werk
       ◦ Morele en seksuele intimidatie
       ◦ Discriminatie
       ◦ Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers

• Je helpt met het opstellen van speciale clausules, namelijk;
       ◦ scholingsclausule, d.w.z. het feit dat de werknemer die op kosten van zijn werkgever een specifieke opleiding volgt, zich ertoe                     verbindt een deel daarvan terug te betalen in geval van ontslag
       ◦ Vertrouwelijkheidsclausule
       ◦ Exclusiviteitsbeding
       ◦ Non-concurrentiebeding
       ◦ …

• Bepaling van de verantwoordelijkheid van managers en werknemers
• U helpen bij het organiseren van een conventionele overdracht van zaken, namelijk ;
       ◦ Fusie
       ◦ Split

• U helpt bij het opstellen van collectieve overeenkomsten in geval van
       ◦ Vereffening van een vennootschap
       ◦ Gerechtelijke herstructurering van een onderneming
       ◦ Bedrijfsfaillissement

• U te informeren over de organen en procedures voor sociaal overleg in de onderneming, namelijk ;
       ◦ De ondernemingsraad (OR)
       ◦ Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
       ◦ De vakbondsafvaardiging (VA)

  • Analyseren en opvolgen van nieuwe regelgeving op het gebied van arbeidsrecht door u een juridische opvolgingsdienst aan te bieden

Ons team heeft ook professionele ervaring in sociale zekerheidsrecht. Wij kunnen voor u alle problemen oplossen die u zou kunnen ondervinden met de sociale instanties zoals de RSZ, het RSVZ of de FOD. Wij kunnen u ook bijstaan in moeilijkheden in verband met het statuut van werknemer of zelfstandige. 

Meer bepaald op het gebied van het socialezekerheidsrecht zijn wij bevoegd in :

• U helpen te voldoen aan de huidige sociale zekerheidsvoorschriften met behulp van een juridische audit
• U helpen bij het herstructureren van de sociale relaties binnen uw bedrijf
• U permanente vorming in personeelsbeheer aanbieden om het personeelsbeheer binnen uw onderneming te ontwikkelen
• Om u bij te staan tijdens sociale audits
• U te informeren en bij te staan over verschillende aspecten van de sociale zekerheid, namelijk
       ◦ Pensioenplannen
       ◦ Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV)
       ◦ Ongevallen op het werk of op weg naar het werk
       ◦ Werkloosheidsuitkeringen
       ◦ Arbeidsongeschiktheid
       ◦ De jaarlijkse vakantie

Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht stellen ons in staat u met raad en daad bij te staan in het kader van geschillen die in de loop van uw arbeidsverhouding kunnen rijzen. In geval van een geschil kunnen wij voor uw onderneming onderhandelen over een minnelijke schikking of u vertegenwoordigen voor de bevoegde rechtbanken (arbeidsrechtbank en arbeidsrechtbanken).

Met onze juridische specialisatie werken wij nauw samen met de afdelingen handelsrecht, vennootschapsrecht, fiscaal recht en vastgoedrecht om bijstand te verlenen bij het personeelsbeheer en om de nodige maatregelen te formuleren ter voorkoming van sociale risico’s.

Indien u wenst te genieten van een grote expertise inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid met de hulp van advocaten die aan uw problemen zijn aangepast en u een oplossing op maat kunnen bieden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar via e-mail en op onze website GOlegal en nemen binnen 24 uur contact met u op.

Onze aanpak

agsdix-null

Scoping van uw behoeften

We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

agsdix-null

Oplossing definitie

We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

agsdix-null

Uw validatie

De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

agsdix-null

Project management

GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

agsdix-null

Levering & feedback

Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

pay-for-legal-departement
donatien cassiers, co-founder of GOlegal

Onze teams van juristen en juridische experts staan aan uw zijde om u te helpen er wijs uit te worden

Dit kan zijn voor :

  • Architectencontracten
    Commerciële lease contracten
  • Voor de recuperatie van in de haven geblokkeerde goederen
  • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij blinken uit op vele gebieden, dus neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact us

     
    By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.