fbpx

 Vastgoedrecht

Een juridische dienst volgens uw behoeften

Als juristen staan wij klaar om u te helpen bij het oplossen van elk juridisch probleem op het gebied van vastgoedrecht.

Het vastgoedrecht is een tak van het goederenrecht die specifiek betrekking heeft op onroerende goederen (in tegenstelling tot roerende goederen). Praktisch gezien is het een term die zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke elementen omvat en betrekking heeft op onroerend goed en het beheer ervan.

Het vastgoedrecht betreft in het bijzonder :

 • vastgoed verhuur

 • Aankoop en verkoop van vastgoed (onroerendgoedtransacties)

 • Overlast in de buurt

 • Gebouwen en mede-eigendom

 • Bouwvergunningen

 • Stedenbouwkundige voorschriften

 • Onroerend goed en de status ervan

Deze voorschriften kunnen leiden tot een aantal juridische complicaties. Gelukkig heeft de Belgische wetgever, om investeerders, huurders en verhuurders te beschermen, talrijke wetten ingevoerd op het gebied van het vastgoedrecht. Deze specifieke regels vallen onder de bouw- en woningwet, het burgerlijk wetboek en de stedenbouwwet.

Vandaag de dag vereist elk vastgoedproject een interdisciplinaire aanpak. Daarom moeten de verschillende vraagstukken in verband met het onroerendgoedrecht vanuit een mondiaal perspectief worden benaderd. Een vastgoedproject kan immers betrekking hebben op burgerlijk vastgoedrecht, administratief recht, milieurecht, stedenbouwkundig recht, verbintenissenrecht, contractenrecht, vennootschapsrecht en fiscaal recht.

Daarom is het van essentieel belang een beroep te doen op een professional die al deze disciplines aankan. U kunt kiezen tussen een notariskantoor, een advocatenkantoor gespecialiseerd in onroerend goed recht of een makelaar die u kan bijstaan in uw verschillende handelingen van aankoop, verkoop, lening, huur of leasing.

Om geen hoge honoraria te moeten betalen en te profiteren van een multidisciplinaire aanpak, is het verstandig een beroep te doen op GOlegal. Ons team van gespecialiseerde advocaten heeft een gedegen expertise in alle juridische en fiscale aspecten van onroerend goed: promotie, bouw, verkoop, verhuur, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, erfdienstbaarheid, mede-eigendom, burenhinder, stedenbouwkundig recht, fiscaal vastgoedrecht en nog veel meer.

Rekening houdend met de belangen van ontwikkelaars, investeerders en gebruikers, hebben wij innoverende oplossingen ingevoerd die alle vastgoedoperaties bestrijken

1. Onroerendgoedtransacties

Een onroerend goed transactie is een handeling van aankoop of verkoop van onroerend goed.

Kopers en verkopers kunnen gebruik maken van vastgoedbemiddelaars om vastgoed of potentiële kopers te vinden, maar deze praktijk is niet verplicht.

Nadat een akkoord is bereikt, moeten koper en verkoper eerst een voorlopig koopcontract opstellen en ondertekenen dat zal resulteren in een verkoopovereenkomst, waarin koper en verkoper zich wederzijds verbinden tot de uitvoering van een onroerendgoedtransactie, of een verkoopbelofte, waarin de verkoopverbintenissen eenzijdig zijn. In dit geval is alleen de verkoper verantwoordelijk voor de verkoop van het onroerend goed aan de koper. De koper is niet verplicht te kopen, maar moet een eigendomscadeau betalen dat hij niet zal terugkrijgen als de verkoop niet doorgaat.

Of het nu gaat om een overeenkomst of een belofte tot verkoop, er is geen authentieke akte voor nodig en zij kan onder particuliere handtekening worden opgemaakt. Anderzijds moet de koopakte door een notaris worden opgemaakt en voor hem worden ondertekend om de onroerendgoedtransactie te sluiten.

Al deze stappen kunnen leiden tot risico’s die ons team van advocaten gewoon is onder ogen te zien. Of u nu goederen verkoopt in België of op internationale markten, of goederen wenst aan te kopen op nationale of internationale schaal, u wordt geconfronteerd met talrijke risico’s die verband houden met de verschillende vigerende wetgevingen. Ons team bestaat uit advocaten die over de hele wereld zijn gevestigd en die u advies kunnen geven in de talen en rechtsgebieden die bij uw situatie passen. Wij kunnen u een team van één of meer gekwalificeerde vastgoeddeskundigen ter beschikking stellen dat al uw vastgoedtransacties zal behandelen.

2. Onroerendgoedbelasting

Naar Belgisch recht is onroerend goed onderworpen aan diverse belastingen, zoals onroerende voorheffing, roerende voorheffing, inkomstenbelasting op niet-verhuurd onroerend goed (kadastraal inkomen), tweede woning belasting, enz.

Ons netwerk van gekwalificeerde deskundigen op alle rechtsgebieden stelt ons in staat nauw samen te werken met betrekking tot alle aspecten van de onroerendgoedbelasting, zodat u onroerend goed kunt verkopen of verwerven tegen redelijke belastingtarieven, zodat u zonder vrees de onroerendgoedmarkt kunt betreden.

Wij adviseren u over alle fiscale aspecten van uw vastgoedprojecten, of het nu gaat om vastgoedontwikkeling, verhuur, vruchtgebruik, erfpacht of hypothecaire leningen.

3. Locatie

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de eigenaar zich ertoe verbindt een goed aan een derde ter beschikking te stellen in ruil voor de betaling van huur en lasten. In het huurcontract worden de verplichtingen en rechten van de verhuurder en de huurder vastgelegd. Het is bindend voor beide partijen en legt de beginselen en werkingsregels van de leasing vast. Elk goed kan worden geleased, of het nu gaat om huisvesting, bedrijfsruimten, grond, infrastructuur of uitrusting.

Een huurovereenkomst heeft rechtskracht. In geval van een geschil kan elke partij zich erop beroepen.

Wat zijn de verplichtingen die uit een huurovereenkomst voortvloeien?

De verhuurder moet de huurder fatsoenlijke huisvesting bieden, alle verplichte documenten overhandigen en de kwitanties gratis opsturen.
De huurders moeten huur en lasten betalen volgens de voorwaarden en termijnen die in het contract zijn vastgelegd.

Als vastgoedrechtspecialist, bijgestaan door juristen gespecialiseerd in verbintenissenrecht, kunnen wij u, zowel eigenaar als huurder, bijstaan in alle administratieve stappen die nodig zijn om een huurovereenkomst te sluiten.

4. Mede-eigenaarschap

Wanneer de eigendom van een gebouw of een groep gebouwen over verschillende eigenaars is verdeeld, spreekt men van mede-eigendom.

De statuten van de mede-eigendom bepalen de leef- en werkingsregels van de mede-eigendom. Alle bewoners van het pand (mede-eigenaren en huurders) moeten deze respecteren. Er wordt een syndicus van mede-eigendom aangesteld om toe te zien op de naleving ervan. Hij is ook de beheerder van het condominium, wat betekent dat hij het condominium en de dagelijkse gang van zaken beheert.

Onze rol als deskundige in het vastgoedrecht bestaat erin u bij te staan, of u nu curator of mede-eigenaar bent, bij algemene vergaderingen, de invordering van onbetaalde huur, geschillen en de daaruit voortvloeiende expertises.

5. Bouwvergunning

Het onroerendgoedrecht heeft hoofdzakelijk betrekking op het privaatrecht, d.w.z. het verbintenissenrecht.

Zij bevat echter ook publiekrechtelijke regels in het kader van de bouwvergunningsplicht voor bepaalde constructies.

Bouwvergunningen zijn administratieve vergunningen die vereist zijn voor bepaalde bouwprojecten en moeten worden ingediend op het gemeentehuis waar de bouwplaats is gelegen.

De bouwvergunningen kunnen variëren, zoals de bouwvergunningen die geldig zijn voor splitsing of de wijzigende bouwvergunningen.

Onze expertise in bouwrecht stelt ons in staat om al uw bouwprojecten te behandelen. Wij ondersteunen u bij het behartigen van uw belangen tegenover alle partijen die bij het proces van de bouwvergunning betrokken zijn, namelijk de projecteigenaar, de projectontwikkelaar, de architect, de ingenieur, enz.

6. Overlast in de buurt

Een burenoverlast is een abnormale overlast veroorzaakt door een buur die de rust van een of meer buren aantast. De term “abnormaal” is belangrijk omdat alleen normale overlast laakbaar is. Buurt is immers synoniem met promiscuïteit en dus potentieel met overlast.

De meest voorkomende buurtproblemen zijn geluids- en stankoverlast.

Ons team kan u adviseren om via een bemiddelings- of arbitrageprocedure tot een minnelijke schikking te komen.

Indien u er niet in slaagt een minnelijke schikking te treffen, zelfs niet met de hulp van een gerechtelijke bemiddelaar, kunnen wij u begeleiden bij het aanhangig maken van een zaak bij de bevoegde rechtbanken.

7. Vastgoed geschillen

Ons team is ook bevoegd om u te helpen met juridische procedures in geval van administratieve of gerechtelijke geschillen.
In geval van een geschil zal ons team onvermoeibaar werken om ervoor te zorgen dat uw eigendomsrechten worden gerespecteerd, of om u te verdedigen tegen vorderingen van alle rechthebbenden. Wij zijn gewend om te gaan met nationale en internationale cliënten zoals ontwikkelaars, investeerders, verhuurders of banken. Daarom kunnen wij u strategisch advies geven om geschillen te voorkomen of onder de best mogelijke voorwaarden te beslechten, zoals bemiddeling.

Indien u wenst te steunen op een grote deskundigheid op het gebied van vastgoedrecht met de hulp van advocaten die aan uw problemen zijn aangepast en u een oplossing op maat kunnen bieden, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar via e-mail en op onze website en nemen binnen 24 uur contact met u op.

Onze aanpak

agsdix-null

Scoping van uw behoeften

We bestuderen samen uw situatie en uw doelstellingen op een gestructureerde 360° manier.

agsdix-null

Oplossing definitie

We mobiliseren onze beste experts om de deliverables te definiëren en de beste aanpak om deze te bereiken.

agsdix-null

Uw validatie

De deliverables, het budget en de levertijd worden in een te valideren offerte aan u voorgelegd.

agsdix-null

Project management

GOlegal beheert het project van A tot Z om precies datgene op te leveren wat is afgesproken.

agsdix-null

Levering & feedback

Wij leveren wat beloofd is en maken onze diensten samen met u af. 

pay-for-legal-departement
donatien cassiers, co-founder of GOlegal

Onze teams van juristen en juridische experts staan aan uw zijde om u te helpen er wijs uit te worden

Dit kan zijn voor :

 • Architectencontracten
  Commerciële lease contracten
 • Voor de recuperatie van in de haven geblokkeerde goederen
 • Voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij blinken uit op vele gebieden, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Contact us

   
  By entering your details in this form you agree to the processing of your data in accordance with our Privacy policy.