fbpx

Verkoopvoorwaarden

1. PARTIJEN

Dit contract (Overeenkomst) wordt gesloten tussen:
1.1 De Cliënt, elke belangrijke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als professional diensten bestelt bij GOlegal (hierna “de Cliënt” genoemd).

1.2 GOlegal (Legal Vest BV), ECB-nr. BE.0507.753.329, met maatschappelijke zetel te 523, Louizalaan, 1050 Brussel, BELGIË (tel: +32.(0)2.880.82.69; e-mail: info@golegal.be); bankrekening (Belfius): BE70 0689 3184 0025 waarvan de belangrijkste website https://www.golegal.be is (of golegal.eu).

1.3 De Opdrachtgever en GOlegal worden in het vervolg van deze Overeenkomst gezamenlijk aangeduid als de “Partijen”.

 

2. DEFINITIES

2.1 Overeenkomst: deze GOlegal dienstverleningsovereenkomst regelt uitsluitend de contractuele relatie tussen de Partijen in verband met het gebruik van de diensten.

2.2 Dienst: alle door GOlegal aangeboden diensten, betaald of gratis.

2.3 Site: https://www.golegal.be of een andere site die wordt beheerd door GOlegal en aanverwante computersystemen.

2.4 VP: Waardepunten – de GOlegal werk uniteit waarde.

 

3. SERVICEWERKZAAMHEDEN

3.1 GOlegal biedt juridische en compliance-diensten aan, juridische operaties consulting, evenals juridische en compliance-projecten met een concurrerende prijs-kwaliteitverhouding en een focus op de operationele uitvoering.

3.2 GOlegal is een specialist in legal en compliance consulting en een alternatieve aanbieder van legal en compliance diensten.

3.3 GOlegal biedt haar diensten aan tegen vaste prijzen (op enkele uitzonderingen na), vaste deadlines en een hoge mate van responsiviteit.

3.4 GOlegal brengt voor elke opdracht altijd de meest geschikte profielen en dienstverleners bij elkaar.

3.5 Klanten kunnen de Diensten bestellen via de Site, per e-mail (client@golegal.be) of per telefoon (+32.880.82.69).

3.6 GOlegal verwerkt haar dossiers vanaf het bestel tot de uiteindelijke levering en blijft te allen tijde het aanspreekpunt van de Klant.

3.7 GOlegal behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de diensten waarvoor zij zich inschakelt uit te besteden.

3.8 De Diensten worden besteld en geleverd op de plaats van de statutaire zetel van GOlegal.

 

4. INSTEMMING VAN DE PARTIJEN BIJ DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De toestemming voor de Overeenkomst is volledig, zonder voorbehoud, afwijking of wijziging (tenzij schriftelijk ondertekend tussen de Partijen); anders is het gebruik van de Site of de Diensten verboden.

4.2 De instemming blijkt met name uit het gebruik van de Site, de inschrijving van de Klant op de Site, de aanvaarding van een prijsopgave of offerte, de bestelling van een Dienst of de betaling van een of meer facturen.

4.3 Toestemming maakt de Overeenkomst van toepassing op de Partijen en schept geen rechten voor derden, rechtstreeks of onrechtstreeks.

4.4 De toepasselijkheid van de Overeenkomst geldt voor de gehele duur van de relatie tussen Partijen en voor nog eens 5 jaar, voor de clausules van de Overeenkomst die – indien van toepassing van nature – na afloop van deze duur van kracht blijven.

 

5. DOUANE

5.1 De Overeenkomst gaat in wanneer GOlegal in contact komt met een prospect (met name om redenen van vertrouwelijkheid) en eindigt bij de uiteindelijke levering van de Dienst of wanneer het VP-krediet is opgebruikt of is verlopen.

 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

6.1 De Klant zal de informatie die op hem betrekking heeft exact, nauwkeurig en volledig verstrekken.

6.2 De Klant zal deze informatie actueel houden. Deze informatie kan van invloed zijn op de Diensten en is als zodanig in het belang van de Opdrachtgever

6.3 Opdrachtgever zal voor elke Dienst de voor zijn verzoek relevante informatie en documenten op een nauwkeurige, nauwkeurige en volledige wijze verstrekken. De Cliënt verklaart dat hij/zij weet en aanvaardt dat elke offerte van GOlegal uitsluitend gebaseerd is op de informatie en documenten waarvoor GOlegal de ontvangst heeft bevestigd. De Klant is verantwoordelijk voor de gegevens die hij meedeelt en garandeert GOlegal tegen aanspraken van derden.

6.4 De Opdrachtgever verklaart dat hij weet en aanvaardt dat de diensten die tegen een vaste prijs worden aangeboden alleen datgene omvatten wat uitdrukkelijk in de beschrijving ervan wordt voorgesteld.

6.5 De Cliënt verleent zijn medewerking aan de uitvoering van de bestelde Dienst, zodat deze volledig en zonder vertraging kan worden uitgevoerd. Hij verbindt zich er tevens toe de goede werking ervan niet te verstoren.

6.6 De Klant is als enige verantwoordelijk voor het correcte en rechtmatige gebruik van de Diensten en voor de vertrouwelijkheid van de toegangsgegevens tot de computersystemen die hem door GOlegal ter beschikking worden gesteld.

6.7 De Opdrachtgever zal zich gedurende een periode van 12 maanden na het einde van een opdracht onthouden van het aangaan van of werken met een leverancier van GOlegal die voor hem heeft gewerkt in het kader van een opdracht van GOlegal. Niet-nakoming van deze verplichting leidt tot onmiddellijke debitering van een wervingsopdracht van € 30.000,- exclusief BTW.

 

7. JURIDISCHE VERPLICHTINGEN

7.1 GOlegal zal de beschikbaarheid en werking van de Site en de communicatie van informatie tussen de Partijen verzekeren alvorens een aanbod of offerte te aanvaarden.
7.2 GOlegal behandelt de verzoeken van elke Klant met zorg.

7.3 GOlegal behoudt zich het recht voor om geen enkele opdracht te accepteren die een Klant aan haar wil toevertrouwen.

7.4 De verplichtingen van GOlegal zijn middelenverbintenissen.

 

8. DIENSTENVOORWAARDEN

8.1 Behalve in uitzonderlijke gevallen biedt GOlegal alle juridische diensten en andere diensten aan tegen een vaste prijs.

8.2 In termen van volgorde verzamelt GOlegal informatie van de Klant en dient een gratis schatting in die overeenkomt met de door de Klant gevraagde Dienst(en), die deze al dan niet vrij kan aanvaarden. Indien de offerte wordt aanvaard, initieert GOlegal de Dienst(en) en factureert de Klant bij het begin van de opdracht of het project. GOlegal zorgt dan voor de volledige en conforme levering van de Dienst(en). Bij wijze van uitzondering, voor missies en projecten die meerdere maanden duren, kan de facturatie in meerdere termijnen (bijv. maandelijks) worden uitgevoerd volgens wat is overeengekomen in de offerte of aanbieding. Bij gebrek aan precisie in de offerte of aanbieding wordt de facturatie als uniek beschouwd aan het begin van de opdracht of het project.

8.3 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid, maar niet de verplichting, om GOlegal te belasten met een delegatieniveau voor wat betreft de aanvaarding van offertes. In dit geval is GOlegal niet verplicht om een formele offerte aan de Cliënt voor te leggen vooraleer de uitvoering van de Dienst te starten indien zij inschat dat de kosten van de Dienst waarschijnlijk niet hoger zullen liggen dan de vooraf overeengekomen drempel die samen met de Cliënt werd bepaald. Het toevertrouwen van een delegatieniveau aan GOlegal is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. GOlegal kan niet verantwoordelijk worden gesteld en de Klant kan geen aanspraak maken op de uiteindelijke kosten van de Dienst in het geval deze uiteindelijk de drempel overschrijden. Standaard en zonder enige instructie van de Klant wordt de drempel op 500€ zonder taks gezet.

9. PRIJZEN EN OFFERTES

9.1 De klanten kunnen de diensten ofwel op eenmalige basis in EUR ofwel via de aankoop van VP-pakketten aanschaffen. Hoe groter het pakket, hoe lager de prijs van elke VP in het pakket, dus hoe lager de kosten van de Dienst die met die VP’s wordt gekocht.

9.2 In geval van een eenmalige aankoop wordt de dienst als dusdanig gefactureerd voor de opgegeven waarde.

9.3 In geval van Value Points-pakketten (VP) koopt de Klant een reserve van VP door één of meerdere VP-pakketten aan te schaffen die elk geldig zijn voor een periode van één jaar vanaf de factuurdatum van de betreffende factuur. Elk aangekocht punt komt overeen met één werkeenheidwaarde.

9.3.1 Voor elke dienstorder boven de vooraf overeengekomen potentiële drempel wordt een offerte uitgebracht met vermelding van het aantal VP dat overeenkomt met de totale kosten van de missie (tenzij anders vermeld). Na aanvaarding van de offerte wordt dit aantal VP in mindering gebracht op het saldo van de VP van de Klant.

9.3.2 Wanneer het puntensaldo onvoldoende is, heeft de Klant de mogelijkheid om een nieuw VP-pakket aan te schaffen.

9.3.3 In principe gaan de punten die aan het einde van de geldigheidsperiode niet zijn verbruikt, verloren. Bij wijze van uitzondering kan de resterende 25% van een VP-pakket, indien dit aan het einde van de geldigheidsperiode nog niet is verbruikt, met 1 jaar worden verlengd indien een nieuw pakket wordt aangeschaft voor het einde van de oorspronkelijke geldigheidsperiode.

9.4 Alle prijzen van GOlegal worden exclusief belastingen vermeld; bijvoorbeeld op de Website, de offerte(s) of de factuur(en) die aan de Klant wordt (worden) verstuurd.

9.5Er zijn geen kosten verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

9.6 De Klant erkent dat hij/zij weet en aanvaardt dat hij/zij geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot de Diensten zodra de uitvoering is begonnen.

9.7 De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat GOlegal in bepaalde gevallen de omvang en de aard van haar interventie schriftelijk kan specificeren in haar aanbod en dat deze specificaties prevaleren boven de oorspronkelijke beschrijving van de opdracht. De Cliënt heeft altijd de mogelijkheid om dit aanbod te aanvaarden of af te wijzen.

9.8 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling – eventueel via een elektronisch betaalsysteem – te geschieden vóór de aanvang van de opdracht/levering van de Diensten.

9.9 De verschillende promoties, kortingen en reducties van GOlegal zijn niet cumulatief.

 

10. BETALING EN FACTUREN

10.1 De betaling gebeurt via een online betalingsdienst of op uitnodiging van GOlegal, door overschrijving op bankrekening BE70 0689 3184 0025 (Belfius) voor eenmalige diensten of BE24 0689 0758 1638 (Belfius) voor aankopen van VP-pakketten.

10.2 GOlegal behoudt zich het recht voor om elektronische facturen te gebruiken.

10.3 De betalingstermijn voor facturen bedraagt 15 kalenderdagen, tenzij anders vermeld. In geval van laattijdige betaling van één of meer facturen/vorderingen van GOlegal en onverminderd elk ander recht of rechtsmiddel, heeft GOlegal recht op een vertragingsrente van 12% per jaar of het tarief dat door de wetgeving die van kracht is op de vervaldag van de vordering (Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (M.B. 07/08/2002) of latere wet), de hoogste geldende rentevoet, vanaf de vervaldag van de betaling met een minimum van 300€, tenzij een factuur te goeder trouw wordt betwist. Voor elke betalingsherinnering per e-mail of per post kan een administratieve kost van 200€ worden aangerekend. Een boetebeding ten belope van 15% van het totale bedrag van de gedeeltelijk of volledig onbetaalde vordering is van rechtswege verschuldigd in geval van niet-betaling. Alle invorderingskosten van de vordering die door GOlegal worden betaald, worden door de schuldenaar betaald. Elke laattijdige betaling ontneemt de klant ook elke korting die hij zou kunnen krijgen.

10.4 In geval van laattijdige betaling, zelfs gedeeltelijk, van enig bedrag verschuldigd aan GOlegal, zullen alle invorderingskosten gedragen worden door de in gebreke blijvende schuldenaar, ongeacht het bedrag, of de invordering in der minne en/of gerechtelijk en/of bij wijze van gerechtsdeurwaarder of anderszins geschiedt. De invorderingskosten per deurwaarder zullen worden berekend in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 30/11/1976 tot vaststelling van het tarief van de handelingen van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van bepaalde vergoedingen.

10.5 Het niet betalen van één of meer facturen van GOlegal ondanks het versturen van een aanmaning staat gelijk aan de onrechtmatige beëindiging van de Overeenkomst door de Klant en machtigt GOlegal om elke nieuwe opdracht tot dienstverlening of elke lopende opdracht op tijdelijke of definitieve basis stop te zetten.

10.6 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden de in het Overeenkomst of de offerte geïdentificeerde contactpersonen verondersteld hun adres te hebben op de maatschappelijke zetel van de onderneming, geïdentificeerd aan de hand van het BTW-nummer of, bij gebrek daaraan, op het adres van de exploitatiezetel of, bij gebrek daaraan, op het adres dat in het Overeenkomst of de offerte wordt vermeld.

10.7 De Partijen komen overeen dat de op de computersystemen van GOlegal geregistreerde gegevens bewijskracht hebben, met name in het kader van een bestelling.

10.8 Voor bedrijven die minder dan 36 maanden bestaan of nog geen rechtspersoonlijkheid hebben, zijn de oprichter(s) en de fysieke persoon die instructies geeft aan GOlegal persoonlijk – samen met de klant – verantwoordelijk voor de betaling van de facturen van GOlegal.

 

11. VERTROUWELIJKHEID

11.1 De Partijen behandelen de hun toevertrouwde informatie strikt vertrouwelijk.

11.2 Geen van beide Partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij vertrouwelijke informatie aan derden verstrekken. Deze verplichting geldt gedurende de relatie tussen de Partijen en 5 jaar na afloop van hun termijnen en zolang het niet gemakkelijk toegankelijk is voor, of algemeen bekend is bij professionals uit de industrie.

11.3 Partijen mogen vertrouwelijke informatie alleen openbaar maken aan hun werknemers, agenten, leveranciers, onderaannemers, consultants en gerelateerde bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de Diensten, op voorwaarde dat:

11.3.1 In geval van bekendmaking aan een persoon of entiteit die niet in dienst is van de partij die de informatie verstrekt, blijft de partij echter aansprakelijk voor elke ongeoorloofde bekendmaking.

11.3.2 Een dergelijke persoon of entiteit is gebonden aan een geheimhoudingsverplichting die minstens even beperkend is als die welke in de Overeenkomst is opgenomen.

11.4 Met betrekking tot vertrouwelijke informatie van een partij die aan de andere partij wordt bekendgemaakt of anderszins in het bezit komt van de andere partij, geldt dat de partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt:

11.4.1 Neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid, het behoud en het gebruik van vertrouwelijke informatie te waarborgen.

11.4.2 Gebruikt de vertrouwelijke informatie niet voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Diensten die in deze Voorwaarden of in enig ander contractueel document tussen de Partijen worden genoemd.

11.4.3 Bewaart de vertrouwelijke informatie niet langer dan redelijkerwijs nodig is om aan haar verplichtingen jegens de andere partij te voldoen en zendt deze, met inbegrip van eventuele kopieën daarvan, onverwijld nadat aan alle bovengenoemde verplichtingen is voldaan, aan de andere partij terug of vernietigt deze vertrouwelijke informatie na schriftelijke toestemming van de andere partij.

11.5 De Opdrachtgever verklaart dat hij op de hoogte is van en akkoord gaat met het feit dat GOlegal met inachtneming van deze bepalingen gebruik maakt van computersystemen die eigendom zijn van en beheerd worden door derde leveranciers die zich bezighouden met het leveren van computerdiensten in de breedste zin van het woord.

11.6 Geen enkele partij is verplicht tot het bewaren van vertrouwelijke informatie indien:

11.6.1 Deze informatie reeds in zijn bezit was en niet onderworpen was aan een geheimhoudingsplicht.

11.6.2 Zij is juridisch gezien onafhankelijk van de verstrekker van de Informatie in haar bezit gekomen.

11.6.3 Indien zij wettelijk verplicht is om dit aan een rechterlijke of administratieve instantie te melden, mits zij de andere partij voldoende van deze verplichting op de hoogte stelt, zodat de andere partij een redelijke mogelijkheid heeft om bezwaar te maken tegen de mededeling.

11.6.4 In het kader van een commerciële verwijzing kan GOlegal de naam van de Cliënt gebruiken nadat zij met de persoon aan wie deze informatie wordt gecommuniceerd is overeengekomen dat deze vertrouwelijk zal blijven.

11.7 GOlegal heeft echter het recht om informatie over een partij die zich niet aan de overeenkomst houdt, openbaar te maken.

 

12. INTELLECTUELE RECHTEN

12.1 Elke partij is en blijft de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die niet uitdrukkelijk zijn overgedragen op grond van een schriftelijke overeenkomst over haar activa, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, haar documenten, adviezen, aanbevelingen, teksten, handelsmerken, logo’s, handelsnamen, grafische handvesten en domeinnamen.

12.2 De Opdrachtgever verleent GOlegal en haar onderaannemers of potentiële leveranciers het recht om de informatie die zij toestuurt uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de Diensten, met uitsluiting van elk ander gebruik.

12.3Geen van beide Partijen zal de handelsmerken, handelsnamen of bedrijfsnamen, logo’s of andere intellectuele eigendomsrechten van de andere partij op enigerlei wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van het recht voor GOlegal om de namen, handelsmerken en logo’s van een opdrachtgever uitsluitend te gebruiken voor commerciële referentiedoeleinden, indien van toepassing.

12.4 De Klant ontvangt van GOlegal een niet-overdraagbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie, voor de door de Overeenkomst geautoriseerde periode, om de Dienst en de door GOlegal aan de Klant geleverde zaken te gebruiken in overeenstemming met het op het moment van de bestelling beschreven gebruik.

12.5 De hierboven beschreven rechten zijn onderworpen aan het gebruik van de Diensten door de Klant in overeenstemming met de Overeenkomst, de relevante documentatie, het toepasselijke recht en uitsluitend voor juridische doeleinden.

12.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door GOlegal, is elk gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door de Overeenkomst strikt verboden. Indien de Klant de GOlegal Services wil doorverkopen, is voorafgaande schriftelijke toestemming van GOlegal vereist. Met name de volgende toepassingen zijn strikt verboden en onderworpen aan sancties en schadevergoedingen (niet-uitputtende lijst):

12.6.1 Hergebruik, wederverkoop of distributie van de Diensten anders dan uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door GOlegal (neem in dit geval contact op met GOlegal die uw verzoek zo spoedig mogelijk zal verwerken);

12.6.2 Elke verkoop, licentie, verhuur, distributie, publicatie, communicatie, invoeging, transmissie, projectie of reverse engineering van de Services of van de producten die van de Services zijn afgeleid;

12.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag de Klant de Dienst niet doorverkopen of GOlegale documenten, producten en Diensten opnemen in zijn eigen producten en diensten.

12.8 GOlegal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar bestemmingsrecht te gebruiken in het kader van de op haar website gepubliceerde informatie met betrekking tot een of meer specifieke diensten.

 

13. VERANTWOORDELIJKHEID

13.1 A Na de bestelling van de Klant worden de Diensten uitgevoerd en geleverd aan de Klant onder de verantwoordelijkheid van GOlegal, die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft van EUR 1M per schadegeval en per verzekeringsjaar. GOlegal draagt ook alle andere garanties die zij van derden kan verkrijgen over aan de Cliënt.

13.2 GOlegal is gerechtigd de door de Cliënt verstrekte informatie en/of documenten als juist, actueel, volledig en betrouwbaar te beschouwen.

13.3 GOlegal biedt ondersteuning en bijstand. De eindverantwoordelijkheid voor de effectieve uitvoering van de aanbevelingen ligt echter bij de klant. GOlegal vertrouwt alleen op de informatie die beschikbaar is op het moment dat de Diensten worden verleend, maar kan niet garanderen dat de Cliënt zich zal blijven houden aan de ontwikkelingen na de levering van de Diensten.

13.4 Indien Opdrachtgever enige schade lijdt met betrekking tot een of meer Diensten, is de vergoeding van de schade van Opdrachtgever conventioneel beperkt tot het bedrag dat overeenkomt met de prijs van de Dienst(en) met betrekking tot de vermeende schade.

13.5GOlegal is niet aansprakelijk op basis van geheime of onjuiste informatie of op basis van adviezen die niet of te laat zijn uitgevoerd, of op basis van hergebruik van de Diensten buiten het kader van de opdracht waarin ze zijn geleverd zonder voorafgaande toestemming van GOlegal.

13.6 GOlegal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of niet-beschikbaarheid van computersystemen, ongeacht of deze schade veroorzaken aan de Klant of een derde partij, voor onjuist of onvolmaakt gebruik van het systeem door de Klant, voor het verlies van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden of toegangscodes, voor servicefouten in telecommunicatienetwerken, voor door de Klant meegedeelde gegevens (waarvan GOlegal geacht wordt slechts een kopie te ontvangen) en voor de opslag ervan.

13.7 GOlegal is nooit aansprakelijk jegens de Klant voor de volgende soorten schade als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de diensten van GOlegal: (a) indirecte of onvoorzienbare schade, (b) verwachte winstderving, (c) verlies van gegevens of andere gegevensinbreuken, verlies door computervirussen, (d) verlies van of schade aan eigendommen, (e) vorderingen van derden en (f) boetes of sancties opgelegd door overheden of andere entiteiten met vergelijkbare handhavingsbevoegdheden, in alle gevallen, direct of indirect, of (g) schade geleden door derden bij de Overeenkomst.

13.8 De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van deze Overeenkomst, de toepasselijke wetgeving en, indien van toepassing, de rechten van derden. GOlegal aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden, inclusief de eventuele Cliënten van de Cliënt.

13.9 De Cliënt ziet uitdrukkelijk af van enige actie tegen GOlegal-medewerkers, met dien verstande dat deze beperking niet van invloed is op de omvang van de aansprakelijkheid van GOlegal voor de handelingen van haar medewerkers.

13.10 Indien de Klant een in het verleden verleende Dienst hergebruikt, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of de informatie in de tussentijd niet is bijgewerkt en te aanvaarden dat GOlegal niet aansprakelijk kan worden gesteld voor dergelijk hergebruik.

13.11 De Klant begrijpt en accepteert dat als hij de aanbevelingen van GOlegal niet toepast of een document wijzigt zonder toestemming van GOlegal, hij zijn rechtspositie kan wijzigen zonder dat GOlegal aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen.

13.12 Niets in de overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van de overheid voor overlijden of lichamelijk letsel, of voor fraude of bedrog, of in gevallen waarin de wet een beperking van de aansprakelijkheid verbiedt.

 

14. DIENSTGRENZEN

14.1 In sommige gevallen kan GOlegal de Cliënt wijzigingen in haar wettelijke bepalingen aanbevelen die zij gebruikt om haar belangen beter te beschermen of om het gebruik van deze documenten te vergemakkelijken. De toepassing van dergelijke aanbevelingen is de verantwoordelijkheid van de Cliënt.

14.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de Diensten onderworpen aan het Belgisch en Europees recht zoals geïnterpreteerd door de Belgische en Europese rechtbanken en gerechtshoven en kunnen ze niet geschikt zijn in het kader van andere nationale jurisdicties of wetten, tenzij anders bepaald.

14.3 Wat de situatie van de Klant betreft, houden de Diensten enkel rekening met de informatie die de Klant aan GOlegal heeft verstrekt en niet met alle bijzondere omstandigheden of de impact van bepaalde elementen die GOlegal niet kent op haar juridische situatie.

14.4 GOlegal neemt geen enkele archiverings-, tijdstempel- of andere rol op zich buiten de uitdrukkelijk door GOlegal aanvaarde missies.

14.5 GOlegal behoudt zich altijd het recht voor om een opdracht te weigeren en doet haar best om de Cliënt de oplossing voor te stellen die het best bij zijn belangen past.

 

15. SAMENWERKING

15.1 De Cliënt verbindt zich ertoe om op een snelle en efficiënte manier met GOlegal samen te werken bij de uitvoering van de Diensten en in het bijzonder om proactief alle relevante informatie en documenten met betrekking tot elk verzoek te verstrekken, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, in digitale vorm.

15.2 Niet-naleving van de bovengenoemde beginselen van samenwerking kan leiden tot de erkenning van aanvullende verplichtingen. Zo behoudt GOlegal zich het recht voor om de voortzetting van de interventie als een nieuwe interventie te beschouwen indien in een verzoek van de Cliënt aan GOlegal geen melding wordt gemaakt van belangrijke elementen van de op te lossen moeilijkheid, met name elementen die ongunstig zouden zijn voor de Cliënt (bv. schuld aan de andere partij).

15.3 In geval van een nuttige niet-medewerking van de Klant binnen een maand na de levering van de voorlopige of definitieve versie van de diensten, wordt de dienst automatisch als voltooid beschouwd, door de Klant aanvaard en afgesloten.

16. SCHORSING VAN DE DIENST

16.1 Onmiddellijke opschorting van de Diensten kan plaatsvinden:

16.1.1 In geval van niet-betaling van facturen of ernstige twijfels over de naleving van een of meer contractuele verplichtingen door de Klant.

16.1.2 Van tijd tot tijd om redenen van onderhoud of overmacht.

 

17. ONDERBREKING VAN DE DIENSTVERLENING

17.1 De Diensten kunnen door elk van de Partijen onmiddellijk om redenen worden onderbroken na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in geval van grove nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag van de andere partij.

17.2 Onverminderd haar rechten, in het bijzonder op vergoeding van eventuele schade, heeft GOlegal het recht om de dienst onmiddellijk te beëindigen zonder schadevergoeding of om een lopende bestelling te annuleren indien:

17.2.2 De Klant een van haar materiële contractuele verplichtingen niet nakomt.

17.2.3 De Opdrachtgever gebruikt de hem ter beschikking gestelde computersystemen niet te goeder trouw en in overeenstemming met deze bepalingen.

17.2.4 De Klant is niet binnen 14 kalenderdagen na de contractuele vervaldag overgegaan tot betaling van het verschuldigde bedrag.

17.2.5 Opdrachtgever verkeert in een situatie van surseance van betaling, liquidatie, ontbinding, collectieve schuldsanering of faillissement.

17.2.6 GOlegal is jegens de Opdrachtgever aansprakelijk of GOlegal heeft de Opdrachtgever moeten vrijwaren.

 

18. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN PERSOONSGEGEVENS

18.1 GOlegal verbindt zich ertoe de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en het privacybeleid dat online beschikbaar is op de website van GOlegal na te leven.

18.2 GOlegal stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van klanten worden verwerkt en opgeslagen op gecertificeerde en veilige technische infrastructuren binnen de Europese Economische Ruimte om de IT-veiligheid te beschermen tegen het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens.

18.3By default, Standaard, treedt GOlegal op als “Verwerkingsverantwoordelijke” voor de Klant en kan via privacy@golegal.be gecontacteerd zijn.

 

19. BEPERKINGEN EN VEILIGHEID

19.1 Het is de Cliënt niet toegestaan:

19.1.1 Misbruik maken van de Diensten;

19.1.2 zich registreren onder een valse naam, met onjuiste gegevens of door het vermelden van valse of niet actuele kwalificaties;

19.1.3 De Diensten op zodanige wijze gebruiken dat hij een onrechtmatig voordeel verkrijgt;

19.1.4 De Site of een Service gebruiken om de Services, het bedrijfsmodel van GOlegal of het ontwerp van de Site te verkennen, te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te imiteren;

19.1.5 Plaatsen van illegale inhoud, ongevraagde communicatie (spam, etc.), schadelijke computercode;

19.1.6 De Site of Services geheel of gedeeltelijk kopiëren;

19.1.7 De Site of Services voor illegale doeleinden gebruiken.

19.2 GOlegal behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook of zonder reden dan ook, de toegang tot de site of services te weigeren aan een persoon.

 

20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

20.1 Het is het beleid van de overheid om schendingen van deze overeenkomst te vervolgen.

20.2 De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Geschillen tussen de Partijen die niet in der minne kunnen worden geschikt, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, die in het Frans in Brussel zetelen tenzij GOlegal het anders beslist.

20.3 Om geldig te zijn, moet een klacht tegen GOlegal worden ingediend binnen 4 maanden na de uitvoering van de betwiste diensten of de ontdekking van het element waarop de klacht is gebaseerd.

 

21. ALGEMENE INFORMATIE

21.1 Wijziging: de Overeenkomst kan worden gewijzigd, in welk geval Cliënten het recht hebben om de toepassing ervan te weigeren door hun gebruik van de Site en de Diensten te staken. In het andere geval wordt de Klant geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

21.2 Bewijs : De Klant erkent dat computergegevens met betrekking tot het gebruik van de systemen die hem door GOlegal ter beschikking worden gesteld, als bewijs kunnen worden gebruikt, en stemt er dus uitdrukkelijk mee in het gebruik ervan in deze hoedanigheid niet te betwisten, ongeacht de context.

21.3 Vertegenwoordiging: Wanneer GOlegal wordt geraadpleegd door een onderneming, een NPO, een beroepsvereniging of een stichting (en in het algemeen door een rechtspersoon), verklaren de directeuren en partners van deze rechtspersoon zich uitdrukkelijk, zonder enig voorbehoud en onherroepelijk, als verenigde en ondeelbare medeschuldenaren van alle door de rechtspersoon aan GOlegal verschuldigde bedragen.

21.4 Geen ontheffing: Elke vertraging of niet-nakoming door een partij van een van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van de rechten van de benadeelde partij in dit verband. Het afstand doen van enige bepaling van de overeenkomst of van enig recht of enige verplichting van een partij wordt alleen van kracht indien dit gebeurt in overeenstemming met een schriftelijk document dat is ondertekend door een of meer bevoegde vertegenwoordigers van de partij die uitdrukkelijk afstand doen van de naleving van de overeenkomst. Deze verklaring van afstand is alleen van kracht in het specifieke geval en voor het specifieke doel dat in het genoemde ondertekende document wordt vermeld.
21.5 Rechten van derden: Tenzij anders is overeengekomen, geeft de Overeenkomst geen aanleiding tot rechten ten gunste van derden.
21.6 Scheidbaarheid: De nietigheid of onwettigheid van enige bepaling van de Overeenkomst of de onmogelijkheid om deze uit te voeren, laat de overige bepalingen van de Overeenkomst geheel onverlet. De Partijen komen een nieuwe bepaling overeen die dezelfde gevolgen heeft, met dien verstande dat de geest van de Overeenkomst zo min mogelijk wordt aangetast. De bepalingen van de overeenkomst zijn scheidbaar, zodat de overige bepalingen niet worden aangetast.

21.7 Verbod op overdracht: Geen van beide Partijen mag haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

21.8 Controle: GOlegal behoudt zich het recht voor om de conformiteit van het gebruik van haar diensten met deze bepalingen te controleren.

21.9 Niet-werving: de Opdrachtgever zal zich onthouden van het werven, contracteren of inhuren van een of meer onderaannemers of dienstverleners tijdens de duur van de Dienst en gedurende de 12 maanden volgend op het einde van de uitvoering van een Dienst. Deze clausule is van toepassing op Advocaten, juristen, advocaten en alle andere dienstverleners die aan de Cliënt worden voorgesteld, ongeacht of deze laatste al dan niet heeft besloten het aanbod van GOlegal in verband hiermee te aanvaarden.

21.10 Overleven: De bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard geldig blijven na beëindiging van de Diensten om welke reden dan ook, blijven van kracht tot aan de volledige uitvoering ervan, met inbegrip van bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid, toepasselijk recht en geschillen, garantie, schadevergoeding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, inspectie, verplichte controles en overleving, niettegenstaande enige verplichting om de oorspronkelijke toestand die voortvloeit uit de beëindiging van de toepasselijkheid van de Overeenkomst te herstellen.

21.11 Deze tekst is het intellectuele eigendom van GOlegal en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het regelen van de contractuele relaties tussen GOlegal en haar klanten.

GOlegal