ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE « GO! » & « Premium BASIC » DIENSTEN

Opgelet:

  • – Onderhavige voorwaarden zijn hoofdzakelijk van toepassing op de “GO!” en “Premium BASIC” diensten
  • – Voor de klanten van de andere diensten van GOlegal, zoals de “Premium FLEX” diensten, zijn bijkomende algemene voorwaarden voorzien.
  • – Voor de juridische dienstverleners zijn in alle gevallen onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
 

1. Dit contract wordt aangegaan tussen:

1.1 De klant, elke meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die in professionele hoedanigheid diensten bestelt op de site van GOlegal (hierna “de klant” genoemd).

1.2 De dienstverlener: de advocaat die is ingeschreven en actief is aan een balie van zijn land of de jurist, houder van een master in de rechten en eventueel geregistreerd bij het Instituut voor Bedrijfsjuristen (IJE-IBJ) of een soortgelijke instelling in het buitenland, die de klant de juridische diensten verstrekt die worden aangeboden door GOlegal.

1.3 GOlegal (Legal Vest bvba), KBO nr. BE.0507.753.329 met maatschappelijke zetel in de Louizalaan 523, 1050 Brussel, BELGIË (tel.: +32.(0)2.880.82.69; mail: info@golegal.be); bankrekening (Belfius): BE70 0689 3184 0025, website https://www.golegal.be. Hierna de “partijen” genoemd.

2. DEFINITIES

2.1 AVDG: onderhavige ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE “GO!” DIENSTEN die exclusief de contractuele relatie tussen de partijen regelen in het kader van het gebruik van de diensten.

2.2 Dienst: alle betalende of kosteloze prestaties die worden aangeboden op de site. Het betreft de diensten die op de site van GOlegal worden aangeboden tegen een vaste prijs of op prijsbestek. Behalve indien anders vermeld bij de bestelling van de dienst, passen de juridische diensten het Belgische recht toe.

2.3 Site: https://www.golegal.be of elke andere website van GOlegal en de informaticasystemen die eraan verbonden zijn.

3. WERKING VAN DE DIENST “GO!”

3.1 GOlegal is een technische tussenschakel die een informaticaplatform beheert waar juridische diensten worden aangeboden tegen vaste en betaalbare prijzen. De diensten worden intern gepresteerd of, via de makelaarsdienst, door dienstverleners.

3.2 De klanten kunnen de diensten bestellen via de site, per mail (go-order@golegal.be) of telefonisch (+32.880.82.69).

3.3 De dienstverleners (advocaten en juristen) kunnen zich inschrijven op de site om toegang te krijgen tot de vragen van de klanten.

3.4 Eenmaal een klant een bestek of offerte heeft aanvaard, komt GOlegal niet verder tussen in de relatie tussen de dienstverlener en de klant.

3.5 In principe worden de dossiers behandeld door advocaten, maar soms ook door andere soorten juristen (Legal Interim of bedrijfsjurist). In alle gevallen weet de klant wie zijn dossier behandelt en wat zijn profiel is.

4. ADVOCATEN EN JURISTEN DIE PARTNER ZIJN VAN GOlegal

4.1 Advocaten en juristen kunnen hun inschrijving op de site aanvragen of GOlegal contacteren op het adres lawyer@golegal.be. Zo kunnen ze bevoorrechte partners worden van GOlegal en op de site documenten en/of diensten aanbieden tegen een vaste prijs. De advocaten en juristen die partner zijn van GOlegal genieten meerdere voordelen. GOlegal houdt zich ter beschikking voor meer informatie hierover.

5. INSTEMMMING VAN DE PARTIJEN MET DE TOEPASSING VAN DE AVDG

5.1 De instemming met de AVDG is volledig, zonder voorbehoud, afwijking of wijziging (behalve indien schriftelijk betekend tussen de partijen waaronder GOlegal); bij ontstentenis is het gebruik van de site of de diensten verboden.

5.2 De instemming wordt met name gematerialiseerd door het gebruik van de site, de registratie van de klant of de dienstverlener op de site, de aanvaarding van een prijsbestek of offerte, de bestelling van een dienst of de betaling van een of meerdere facturen.

5.3 De instemming maakt de AVDG van toepassing op de partijen en creëert geen rechten in hoofde van derden, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

5.4 De toepasbaarheid van de AVDG dekt de hele duur van de relatie tussen de partijen, plus 5 jaar voor de bepalingen van de AVDG die in voorkomend geval van kracht zouden blijven na deze duur.

5.5 De dienstverlener erkent en aanvaardt dat de AVDG bij voorrang van toepassing zijn op zijn contractuele relatie met de klant. De algemene voorwaarden van de dienstverlener zijn in voorkomend geval slechts van toepassing voor zover ze noch de prijs noch de omvang van de diensten wijzigen, noch de rechten van de andere partijen verlagen of hun verplichtingen verhogen, noch punten dekken die niet worden behandeld door de AVDG en, hoe dan ook, noch een invloed hebben op het effect of de toepasbaarheid van de AVDG.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

6.1 De klant verstrekt exacte, nauwkeurige en volledige inlichtingen over zijn persoon, met name:
  • – zijn naam en voornaam;
  • – zijn btw-nummer;
  • – zijn contactgegevens.

6.2 De klant houdt deze inlichtingen up-to-date. Deze inlichtingen kunnen een invloed hebben op de diensten en de klant heeft er alle belang bij om correcte inlichtingen te verstrekken.

6.3 Voor elke dienst verstrekt de klant de relevante en exacte, nauwkeurige en volledige informatie en documenten met betrekking tot zijn aanvraag. De klant verklaart te weten en te aanvaarden dat elke prijsofferte van GOlegal uitsluitend gebaseerd is op de informatie en documenten waarvan GOlegal de ontvangst heeft bevestigd. De klant is verantwoordelijk voor de inlichtingen die hij verstrekt en waarborgt GOlegal tegen elk verhaal van derden.

6.4 De klant verklaart te weten en te aanvaarden dat de diensten die tegen vaste prijs worden aangeboden op de site enkel datgene omvatten wat uitdrukkelijk is opgenomen in de beschrijving. De klant verklaart over de technische vaardigheden te beschikken om de hem ter beschikking gestelde informaticasystemen correct te gebruiken.

6.5 De klant verklaart te weten en te aanvaarden dat het gebruik van de informaticasystemen van GOlegal impliceert dat de gegevens met betrekking tot zijn aanvragen van diensten en, in voorkomend geval, de uitvoering ervan door de dienstverlener, worden gehost en verwerkt op deze informaticasystemen.

6.6 De klant dient mee te werken aan de uitvoering van de gevraagde dienst, zodanig dat die volledig en zonder vertraging kan worden uitgevoerd. Hij verbindt zich ertoe om niet te interfereren met de goede werking ervan.

6.7 De klant is alleen verantwoordelijk voor het correcte gebruik, conform de vigerende wetten van de diensten en voor de vertrouwelijkheid van de toegangsgegevens tot de informaticasystemen die hem ter beschikking worden gesteld door GOlegal.

6.8 De klant onthoudt zich ervan, gedurende een periode van 12 maanden vanaf het einde van een opdracht, om samen te werken met een dienstverlener die voor hem zou hebben gewerkt.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER

7.1 De dienstverlener verstrekt aan GOlegal de volgende exacte, nauwkeurige en volledige inlichtingen:
  • – zijn naam en voornaam;
  • – zijn btw-nummer;
  • – de documenten die getuigen van zijn hoedanigheid (bv. voor een advocaat, een kopie van zijn advocatenkaart);
  • – zijn curriculum vitae en een recente digitale pasfoto van behoorlijke kwaliteit.

7.2 De dienstverlener respecteert zijn verbintenissen ten aanzien van de klant op basis van een prijsbestek of een online offerte tegen vaste prijs en zal elke aanvraag met zorg behandelen in overeenstemming met de geldende wetten en, in voorkomend geval, de deontologische regels.

7.3 De dienstverlener levert juridische diensten die de klant gemakkelijk kan begrijpen en gebruiken.

7.4 De dienstverlener geeft GOlegal toestemming om de klant relevante informatie te verstrekken over zijn persoon.

7.5 De dienstverlener gebruikt de informaticasystemen, methodes en formats die hem ter beschikking worden gesteld door GOlegal.

7.6 De dienstverlener is nooit verplicht om een opdracht van GOlegal te aanvaarden.

7.7 De dienstverlener onthoudt zich ervan, gedurende een periode van 12 maanden, om samen te werken met een klant voor wie hij toegang heeft aangevraagd tot een bestek (bijvoorbeeld door de afwezigheid van belangenconflict te bevestigen), ongeacht of hij zijn diensten heeft aangeboden voor een dergelijke opdracht en, in voorkomend geval, diensten heeft verleend voor deze opdracht. Deze periode van 12 maanden neemt een aanvang bij de aanvraag tot toegang tot het bestek, op de datum dat hij zijn diensten heeft aangeboden voor de betreffende klant of op de datum dat hij zijn opdracht heeft beëindigd, naargelang de laatst vallende datum.

8. VERPLICHTINGEN VAN GOLEGAL

8.1 GOlegal ziet toe op de beschikbaarheid en de goede werking van de website en op de communicatie van inlichtingen tussen de partijen voordat een offerte of prijsbestek is aanvaard.

8.2 GOlegal brengt de klant in contact met de beschikbare dienstverlener(s).

8.3 GOlegal zorgt, met de medewerking van de dienstverlener, voor de facturatie van de diensten.

8.4 GOlegal is geen advocatenkantoor en treedt niet op in die hoedanigheid. GOlegal behoudt zich het recht voor om een opdracht die een klant hem wil toevertrouwen te weigeren.

8.5 De verplichtingen van GOlegal zijn middelenverbintenissen.

9. DIENST PREMIUM BASIC

9.1 De dienst Premium BASIC is onderworpen aan onderhavige AVDG.

9.2 Naast de diensten GO!, genieten de klanten Premium BASIC de volgende voordelen:

9.2.1 Toegang tot de snelle raadpleging, telefonisch (ong. 15 min.) of per e-mail 2 keer per maand. GOlegal bevestigt na het gesprek een advies steeds telefonisch of per e-mail. Bij een langere consultatie kunnen verschillende oproepen tegelijk worden verrekend.

9.2.2 Korting zoals aangegeven op de site van GOlegal op elk van de gevraagde prestaties aan GOlegal: documenten, review, advies & diensten of “geschiloplossing”. Voornoemde korting geldt niet voor bijkomend telefonisch advies.

9.2.3. Vaste maandelijkse facturatie, excl. bestelde bijkomende prestaties die apart worden gefactureerd.

9.3 De inschrijving op de dienst Premium BASIC geldt voor onbepaalde duur. Er kan op ieder ogenblik een einde aan worden gesteld met een vooropzegtermijn van 3 maanden.

10. UITZONDERING

10.1 De opdrachten van de klanten worden in principe toevertrouwd aan GOlegal. Bij wijze van uitzondering, als geen enkele advocaat beschikbaar is of als een bepaalde dienst dit rechtvaardigt, kan GOlegal de klant voorstellen om zijn dossier te laten afhandelen door een externe of interne bedrijfsjurist. In dat geval heeft GOlegal de hoedanigheid van dienstverlener, zonder dat dit afbreuk doet aan haar aansprakelijkheid.

10.2 In bepaalde gevallen kan GOlegal ten aanzien van de dienstverlener ook optreden in de hoedanigheid van klant. In dat geval, en in het kader van de rechten en verplichtingen die in onderhavige algemene voorwaarden zijn bepaald, aanvaardt de dienstverlener om door GOlegal te worden opgeroepen in vrijwaring in geval van laattijdige, niet-conforme, defecte levering of bij het uitblijven van de levering.

10.3 Wanneer GOlegal een klant en een advocaat met elkaar in contact brengt, maar er voor de beschouwde opdracht geen vaste prijs kan worden bepaald, en als de klant ondanks deze onzekerheid besluit om verder te werken met de door GOlegal voorgestelde advocaat, zijn onderhavige AVDG niet van toepassing op de uitvoering van deze opdracht door de advocaat.

11. PRIJS EN PRIJSBESTEK

11.1 Alle prijzen van GOlegal zijn vaste prijzen en worden vermeld exclusief btw op de website van GOlegal of in het prijsbestek dat wordt toegestuurd naar de klant.

11.2 Er zijn geen kosten verschuldigd, behalve indien uitdrukkelijk anders is aangegeven.

11.3 De klant erkent te weten en te aanvaarden dat hij niet over enig herroepingsrecht beschikt.

11.4 De klant erkent en aanvaardt dat de dienstverlener in bepaalde gevallen schriftelijk de omvang en de aard van zijn interventie kan preciseren in zijn offerte en dat deze preciseringen primeren op de oorspronkelijke omschrijving van de opdracht. De klant heeft steeds de mogelijkheid om deze offerte te aanvaarden of af te wijzen.

11.5. De dienstverlener verklaart te weten en aanvaarden dat de aanduiding van een aantal uur in een offerte tegen vaste prijs nooit enkel informatieve waarde kan hebben – behalve indien uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen de drie partijen en dus noch opponeerbaar is aan GOlegal, noch aan de klant.

11.6 Behoudens uitzondering wordt de betaling verricht – eventueel via een elektronisch betaalsysteem – vóór de aanvang van de levering van de diensten.

11.7 De verschillende promoties, discounts en kortingen van GOlegal zijn niet cumuleerbaar.

12. BETALING EN FACTUREN

12.1 De betaling wordt verricht via een online betaaldienst of op uitnodiging van GOlegal, door storting op bankrekeningnummer BE70 0689 3184 0025 (Belfius).

12.2 De dienstverlener verleent een facturatiemandaat aan GOlegal, die de klant een eenmalige factuur stuurt.

12.3 In overeenstemming met de vigerende bepalingen, zoals de artikelen 4.12., §3, 5° en 4.39., §2 van de Codex deontologie voor Advocaten, artikel X.3.6.1 van de Codex van de Orde van Vlaamse Balies en het Deontologisch Reglement van Brussel of 3.6.1. 5.4.2. van de Code de Déontologie de l’Avocat Européen du Conseil des barreaux européens (CCBE), deelt de advocaat zijn erelonen niet met GOlegal en stort hij aan GOlegal geen vergoeding voor de voorstelling van de klant.

12.4 GOlegal behoudt zich het recht voor om elektronische facturen te gebruiken.

12.5 Ambtshalve geldt voor de facturen een betalingstermijn van 15 kalenderdagen, behalve indien anders is overeengekomen. Bij laattijdige betaling van een of meerdere facturen/schuldvorderingen van GOlegal en onverminderd elk ander recht of verhaal, heeft GOlegal het recht om verwijlintresten aan te rekenen tegen het jaarlijkse tarief van 12 % of het tarief dat ambtshalve is voorzien in de vigerende wetgeving op de vervaldatum van de schuldvordering (wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07/08/2002) of volgende wet), waarbij het hoogste tarief van toepassing is, vanaf de datum van opeisbaarheid van de betaling, met een minimum van 75 EUR, behalve als een factuur te goeder trouw wordt betwist. Voor elke betalingsherinnering per e-mail of per post, worden 75 € administratieve kosten aangerekend. In geval van niet-betaling is van rechtswege een boete verschuldigd van 10% van het bedrag van de geheel of gedeeltelijk onbetaalde schuldvordering. Bij laattijdige betaling, zelfs gedeeltelijk, van elke som die is verschuldigd aan GOlegal, zijn alle invorderingskosten volledig ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar, ongeacht het bedrag en ongeacht of het een minnelijke en/of gerechtelijke invordering betreft, een invordering via gerechtsdeurwaarder of een andere vorm. De kosten van de invorderingsprocedure via deurwaarder worden berekend in overeenstemming met het koninklijk besluit van 30/11/1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen.

12.6 De niet-betaling van een of meerdere facturen van GOlegal, ondanks de verzending van een aanmaning, wordt gelijkgesteld met een schending van de AVDG door de klant en geeft GOlegal het recht om elke nieuwe bestelling van diensten of elke lopende bestelling tijdelijk of definitief te onderbreken, waarbij de dienstverlener verklaart hiermee akkoord te gaan. De dienstverlener verklaart zijn prestaties ten gunste van de klant op ieder ogenblik te zullen verbreken op verzoek van GOLegal, met name bij volledig of gedeeltelijk ontbreken van betaling.

12.7 Behalve indien uitdrukkelijk anders wordt bepaald, worden de contactpersonen die zijn vermeld in het contract of het prijsbestek geacht hun adres te hebben op de maatschappelijke zetel van de onderneming die is aangeduid met haar btw-nummer of, bij ontstentenis, op het adres van de exploitatiezetel of, bij ontstentenis, op het adres vermeld in het contract of het prijsbestek.

12.8 De partijen komen overeen dat de gegevens die zijn geregistreerd in de informaticasystemen van GOlegal bewijswaarde hebben, met name in het kader van een bestelling.

13. VERTROUWELIJKHEID

13.1 De partijen behandelen de informatie die hen is toevertrouwd strikt vertrouwelijk.

13.2 Geen enkele partij mag vertrouwelijke informatie toevertrouwen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze verplichting geldt tijdens de hele duur van de relaties tussen de partijen en tot vijf jaar daarna.

13.3 Wanneer de dienstverlener een advocaat is, verklaart hij te weten en te aanvaarden dat de informatie van een klant over een dossier dat hem wordt toevertrouwd onderworpen is aan het beroepsgeheim van de advocaat, ongeacht het type en de plaats van de informatiedrager. De advocaat verbindt zich ertoe om de informatie in deze hoedanigheid te beschermen.

13.4 De partijen mogen vertrouwelijke informatie enkel toevertrouwen aan hun bedienden, medewerkers, personeelsleden, leveranciers, toeleveranciers, adviseurs en verbonden ondernemingen die tussenkomen in de uitvoering van de diensten, onder voorbehoud van wat volgt:

13.4.1 Wanneer een partij informatie verstrekt aan een persoon of entiteit die niet bij haar in dienst is, blijft ze aansprakelijk voor eventuele ongeoorloofde bekendmaking van de informatie. En dat

13.4.2 Deze persoon of entiteit gehouden is aan een minstens even beperkende geheimhoudingsplicht als is bepaald in de AVDG.

13.5 Ten aanzien van elke vertrouwelijke informatie van een partij die wordt toevertrouwd aan een andere partij of op een andere manier in het bezit komt van deze laatste, dient de partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt:

13.5.1 alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid, de bewaring en het gebruik van de vertrouwelijke informatie te garanderen.

13.5.2 de vertrouwelijke informatie nooit te gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de diensten vermeld in onderhavige voorwaarden of in elk ander contractueel document tussen de partijen.

13.5.3 de vertrouwelijke informatie niet langer bij te houden dan redelijkerwijs nodig is om haar verplichtingen ten aanzien van de andere partij te vervullen; ofwel stuurt ze de vertrouwelijke informatie terug naar de andere partij, met inbegrip van alle kopies die ervan zouden gemaakt zijn, zodra alle voormelde verplichtingen zijn vervuld, ofwel vernietigt ze deze vertrouwelijke informatie nadat ze daarvoor de schriftelijke toestemming heeft verkregen van de andere partij.

13.6 De klant en de dienstverlener verklaren te weten en te aanvaarden dat, overeenkomstig onderhavige bepalingen, GOlegal informaticasystemen gebruikt die worden gehouden en bediend door derde leveranciers die beroepshalve instaan voor de levering van informaticasystemen in de meest inclusieve betekenis van het woord.

13.7 Geen enkele partij is verplicht het vertrouwelijke karakter van vertrouwelijke informatie te vrijwaren:

13.7.1 als die informatie al in haar bezit is en er geen geheimhoudingsplicht aan verbonden is.

13.7.2 als die informatie in haar bezit is gekomen los van de partij die de informatie meedeelt.

13.8 als ze wettelijke verplicht wordt de informatie mee te delen aan een gerechtelijke of bestuurlijke overheid, voor zover ze de andere partij lang genoeg op voorhand op de hoogte brengt van deze verplichting, zodat de andere partij de redelijke mogelijkheid krijgt om zich te verzetten tegen deze mededeling.

13.9 De partijen verklaren te weten en te aanvaarden dat GOlegal op eenvoudig verzoek of indien zich problemen voordoen bij de uitvoering van een dienst of de behandeling van een dossier, van de dienstverlener of klant alle informatie over een dossier kan verkrijgen, ook over de prestaties van de dienstverlener.

13.10 GOlegal heeft evenwel het recht om elke informatie te verspreiden over een partij die de AVDG niet respecteert.

14. INTELLECTUELE RECHTEN

14.1 Elke partij is en blijft houder van alle intellectuele rechten die niet uitdrukkelijk worden overgedragen overeenkomstig een schriftelijk akkoord betreffende deze activa, met name – onvolledige lijst – documenten, adviezen, aanbevelingen, teksten, merken, logo’s, uithangborden, grafisch charter en domeinnamen.

14.2 De klant verleent GOlegal en de dienstverlener het recht om de informatie die hij hen stuurt te gebruiken, echter uitsluitend met het doel de diensten uit te voeren, met uitsluiting van elk ander gebruiksdoel.

14.3 Geen van de partijen gebruikt de handelsmerken, handelsnamen of maatschappelijke namen, logo’s of andere intellectuele eigendomsrechten van de andere partij, op gelijk welke manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behoudens het recht van GOlegal om in voorkomend geval de namen, merken en logo’s van een klant te gebruiken voor uitsluitend handelsreferenties.

14.4 De klant ontvangt van GOlegal en/of de dienstverlener, voor de periode die is toegelaten door de AVDG, een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de dienst en de elementen die hem zijn verstrekt door GOlegal of door de dienstverlener, overeenkomstig het gebruik dat is beschreven bij de bestelling.

14.5 De hiervoor beschreven rechten gelden voor zover de klant de diensten van GOlegal gebruikt in overeenstemming met de AVDG, de relevante documentatie en het toepasbaar recht en enkel voor legale doeleinden.

14.6 Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van GOlegal, is elk gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door de AVDG strikt verboden. Indien de klant de diensten van GOlegal wil doorverkopen, is het voorafgaande schriftelijke akkoord van GOlegal en, in voorkomend geval, van de dienstverlener vereist. Met name de volgende gebruiksdoelen (onvolledige lijst) zijn verboden:

14.6.1 Elk hergebruik, elke wederverkoop of verdeling van de diensten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GOlegal (neem in dat geval contact op met GOlegal die uw aanvraag zo vlug mogelijk zal behandelen);

14.6.2 Elke verkoop, licentie, verhuur, verspreiding, publicatie, communicatie, inlassing, overdracht, projectie of retro-engineering van de diensten of de daarvan afgeleide producten;

14.7 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, mag de klant de dienst van GOlegal niet doorverkopen of de documenten, producten en diensten van GOlegal niet opnemen in zijn eigen producten en diensten.

14.8 GOlegal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar auteursrecht te doen gelden in het kader van de aanwijzingen die zijn gepubliceerd op haar website, betreffende een of meerdere bepaalde documenten.

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Na de bestelling van de klant worden de diensten uitgevoerd en aan de klant geleverd onder de verantwoordelijkheid van de dienstverlener, zonder tussenkomst van GOlegal.

15.2 Na de bestelling van de klant komt GOlegal niet meer tussen in de contractuele relatie tussen de dienstverlener en de klant. Indien een klant niet helemaal tevreden zou zijn over de diensten van de dienstverlener, dient hij bijgevolg deze laatste aansprakelijk te stellen.

15.3 Indien de klant of de dienstverlener enige schade zou ondergaan met betrekking tot een of meerdere diensten, is de schadevergoeding voor de klant beperkt tot de prijs van de dienst(en) die verband houdt met de opgedane schade.

15.4 De dienstverlener of GOlegal kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld indien er geen of onjuiste informatie werd meegedeeld, een advies niet werd gevolgd of niet-conform of laattijdig werd gevolgd of indien de diensten zonder het voorafgaande akkoord van GOlegal werden hergebruikt buiten de context van de bestelling waarvoor ze werden geleverd.

15.5 GOlegal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-correcte werking of onbeschikbaarheid van de informaticasystemen, ongeacht of ze schade berokkent aan een van de partijen of aan een derde, voor het verkeerde of niet-correcte gebruik van het systeem door de klant, voor het verlies van het vertrouwelijke paswoord of toegangscodes, voor een gebrekkige dienstverlening van de telecommunicatienetwerken, voor de gegevens die zijn verstrekt door de klant (waarvan GOlegal niet geacht wordt een kopie te ontvangen) en voor de opslag van de gegevens.

15.6 GOlegal kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de volgende schadegevallen die het gevolg zijn van uw gebruik of uw onvermogen om de diensten van GOlegal te gebruiken: (a) indirecte of onvoorspelbare schade, (b) winstderving, (c) verlies van gegevens of andere aantasting van gegevens, verlies te wijten aan computervirussen, (d) verlies of beschadiging van de eigendom, (e) schadeclaims van derden en (f) boetes of sancties opgelegd door de overheid of door andere entiteiten met een dergelijke bevoegdheid, in alle gevallen, direct of indirect of (g) schade die wordt geleden door derden.

15.7 De dienstverlener ziet erop toe om GOlegal te vergoeden voor elke schade die het gevolg is van de volledige, gedeeltelijke of gebrekkige uitvoering van de diensten.

15.8 De aansprakelijkheid van GOlegal is steeds beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor een dienst of tot 1.000 EUR, naargelang welk bedrag het laagst is.

15.9 De klant en de dienstverlener zijn ten aanzien van GOlegal aansprakelijk voor de naleving van onderhavige AVDG, de toepasbare wetten en, in voorkomend geval, de rechten van derden. GOlegal kan niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van derden, in voorkomend geval ook niet voor de klanten van de klant.

15.10 De klant onthoudt zich uitdrukkelijk van het instellen van enige rechtszaak tegen de personeelsleden van GOlegal, met dien verstande dat deze beperking geenszins afbreuk doet aan de omvang van de aansprakelijkheid van GOlegal voor daden die worden gesteld door haar personeelsleden.

15.11 Indien de klant een dienst die in het verleden werd verleend hergebruikt, dient hij na te gaan of de informatie in de tussentijd niet werd bijgewerkt en te aanvaarden dat GOlegal in het kader van een dergelijk hergebruik geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.

15.12 De klant begrijpt en aanvaardt dat indien hij de aanbevelingen van GOlegal niet toepast of een document wijzigt zonder validatie van GOlegal, dit zijn juridische situatie kan aantasten zonder dat GOlegal aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen.

15.13 Niets in het contract beperkt de aansprakelijkheid van GOlegal in geval van overlijden of lichamelijke schade, of in geval van bedrog of fraude, of in de gevallen waarin de wet de beperking van de aansprakelijkheid verbiedt.

15.14 GOlegal is geen advocatenkantoor en treedt niet op in die hoedanigheid.

16. GEBRUIK EN BEPERKINGEN VAN DE DIENSTEN

16.1 De klant heeft het recht om de bij naam gemachtigde en door GOlegal goedgekeurde gebruiker(s) toestemming te geven om de diensten te gebruiken voor uw intern gebruik, overeenkomstig het contract.

16.2 De toegangscodes en paswoorden worden persoonlijk toegekend aan de natuurlijke persoon die gemachtigd is door GOlegal en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden volgens de bepalingen van onderhavig contract beschouwd als intellectuele eigendom van GOlegal, net als de zakengeheimen en vertrouwelijke informatie.

16.3 De klant verbindt er zicht toe erop toe te zien dat de door GOlegal goedgekeurde gebruikers de diensten van GOlegal gebruiken overeenkomstig het contract.

16.4 In bepaalde gevallen kan GOlegal de klant wijzigingen in de door hem gebruikte modellen van juridische documenten aanbevelen om hetzij zijn belangen beter te vrijwaren, hetzij het gebruik van deze documenten te vergemakkelijken. De toepassing van deze aanbevelingen valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.

16.5 De diensten zijn onderworpen aan het Belgisch recht zoals het wordt geïnterpreteerd door de Belgische hoven en rechtbanken en mogen niet worden aangepast in de context van andere rechtspraken of nationale rechten, tenzij anders wordt overeengekomen.

16.6 Ten aanzien van uw situatie houden de diensten enkel rekening met de informatie die de klant heeft meegedeeld aan GOlegal en niet met alle bijzondere omstandigheden noch met de impact van bepaalde, door GOlegal niet gekende elementen op de juridische situatie.

16.7 GOlegal beperkt haar activiteit tot juridisch advies en staat in geen enkel geval in voor de administratie, archivering, het beheer of de opvolging van projecten. GOlegal vervult geen enkele rol die niets te maken heeft met de opdrachten die uitdrukkelijk zijn aanvaard in onderhavig contract.

16.8 GOlegal behoudt zich steeds het recht voor om een opdracht te weigeren en doet haar uiterste best om de klant de oplossing te bieden die het meest zijn belangen dient.

17. MEDEWERKING

17.1 U verbindt zich ertoe om met GOlegal snel en efficiënt samen te werken aan de uitvoering van onderhavig contract, en met name om:

17.1.1 De voorstellen van GOlegal voor de verbetering van uw documentmodellen in overweging te nemen.

17.1.2 Proactief alle informatie te verstrekken en alle documenten te bezorgen die relevant zijn voor elke vraag, en dit in digitale vorm, tenzij uitdrukkelijk anders wordt gevraagd.

17.1.3 De ter beschikking gestelde middelen te gebruiken om de waarde van de geleverde diensten te verhogen (bv: portaal, werkbestanden, tevredenheidsstudies enz.).

17.2 De niet-naleving van de voormelde samenwerkingsprincipes kan aanleiding geven tot de facturatie van bijkomende opdrachten. Indien u bij uw vraag om advies aan GOlegal nalaat om de sleutelelementen te verstrekken om het probleem op te lossen, in het bijzonder elementen die voor u ongunstig zouden zijn (bv: schuld ten aanzien van de andere partij), behoudt GOlegal zich het recht voor om de verdere interventie te beschouwen als een nieuwe interventie.

17.3 In geval van niet-medewerking binnen een termijn van één maand vanaf de levering van de voorlopige of definitieve versie van de diensten, wordt de prestatie automatisch beschouwd en door u beëindigd en wordt ze afgesloten.

17.4 De herziene of geschreven contractpagina’s worden geëvalueerd op basis van het gebruik van lettertype Tahoma, pitch 12 op A4-bladen die standaard de marges van MS Word 2013 gebruiken.

18. OPSCHORTING VAN DE DIENSTEN

18.1 De diensten en de toegang tot het internetportaal van GOlegal kunnen onmiddellijk worden opgeschort:

18.1.1 In geval van niet-betaling van de facturen of ernstige twijfel over de naleving, door een van de partijen, van een of meerdere contractuele verplichtingen.

18.1.2 Als een account gedurende meer dan 30 dagen inactief is of wanneer u één jaar lang niet bent ingelogd.

18.1.3 Af en toe om redenen van onderhoud of overmacht.

19. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN OM EEN GELDIGE REDEN

19.1 In geval van ernstige nalatigheid, fraude of opzettelijke fout van een van de partijen, kunnen de diensten door elk van de partijen onmiddellijk worden onderbroken wegens een geldige reden, op voorlegging van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

19.2 Onverminderd haar rechten, met name haar recht op een eventuele schadevergoeding, is GOlegal gemachtigd om onmiddellijk en zonder schadeloosstelling de dienstverlening te onderbreken of een lopende bestelling te annuleren indien:

19.2.1 Een van de partijen verzaakt aan een van haar wezenlijke contractuele verplichtingen.

19.2.2 Een van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt ondanks het verstrijken van een periode van 14 kalenderdagen vanaf een schriftelijke kennisgeving van nalatigheid die haar zou zijn gestuurd door GOlegal.

19.2.3 Een van de partijen nalaat om de haar ter beschikking gestelde informaticasystemen te goeder trouw en in overeenstemming met onderhavige bepalingen te gebruiken.

19.2.4 Een van de partijen nalaat om elk verschuldigd bedrag te betalen binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de contractuele vervaldag.

19.2.5 Een van de partijen in staking van betaling, vereffening, ontbinding, collectieve schuldregeling of faillissement verkeert.

19.2.6 GOlegal aansprakelijk wordt gesteld ten aanzien van een andere partij of GOlegal een andere partij heeft moeten vergoeden.

19.2.7 Uw account gedurende meer dan 30 dagen inactief is geweest of wanneer u één jaar lang niet bent ingelogd.

20. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

20.1 GOlegal verbindt zich ertoe om de bepalingen te respecteren van de toepasbare wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en van de privacypolis die online beschikbaar is op de website van GOlegal.

20.2 GOlegal stelt alles in het werk opdat uw gegevens zouden worden verwerkt en opgeslagen op gecertificeerde en beveiligde technische infrastructuren binnen de Europese Economische Ruimte, dit teneinde de informaticaveiligheid van de inzameling, opslag en verwerking van uw gegevens te beschermen.

21. BEPERKINGEN EN VEILIGHEID

21.1 Geen enkele partij mag:

21.1.1 Op bedrieglijke wijze gebruik maken van de diensten;

21.1.2 Zich registreren onder een valse naam, met foute gegevens of met opgave van valse of niet meer actuele kwalificaties;

21.1.3 De diensten gebruiken om zich een onrechtmatig voordeel toe te eigenen;

21.1.4 De site of een dienst te gebruiken om de diensten, het businessmodel, het design van de site te bestuderen, kopiëren, reproduceren of op een andere manier te imiteren;

21.1.5 Onwettige content, ongeoorloofde berichten (spam enz.), schadelijke informaticacodes online te zetten;

21.1.6 De site of de diensten geheel of volledig te kopiëren;

21.1.7 De site of de diensten te gebruiken voor onwettige doeleinden.

21.2 GOlegal behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik, om elke reden of zonder reden, aan elke persoon, de toegang tot de site of de diensten te ontzeggen.

21.3 GOlegal garandeert geen andere diensten dan deze die worden aangeboden. Dit houdt met name de uitsluiting in van de vertegenwoordiging van de klanten, het beheer van de interactie tussen een klant en zijn advocaten, het beheer van de relaties tussen de klant en de dienstverlener na aanvaarding van een bestelling van een dienst of de elektronische archivering/horodatering.

22. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

22.1 GOlegal zal alle partijen die onderhavige AVDG niet naleven, vervolgen.

22.2 De AVDG worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Geschillen tussen de partijen waarvoor geen minnelijke oplossing kan worden gevonden, worden uitsluitend beslecht door Belgische rechtbanken die zetelen in Brussel en recht spreken in de Franse taal.

22.3 Een klacht tegen GOlegal is slechts geldig als hij wordt ingediend binnen 4 maanden vanaf de uitvoering van de betwiste diensten of de ontdekking van het element waarop de klacht gegrond is.

23. ALGEMEEN

23.1 Wijziging: de AVDG kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen. In dat geval hebben de klanten en de advocaten het recht om de toepassing ervan te weigeren door zich uit te schrijven of door het gebruik van de website en de diensten te onderbreken. In het andere geval worden de partijen geacht om de wijzigingen te hebben aanvaard.

23.2 Bewijs: de partijen erkennen dat de informaticagegevens betreffende hun gebruik van de door GOlegal ter beschikking gestelde systemen in voorkomend geval kunnen worden gebruikt als bewijsmiddel en aanvaarden bijgevolg uitdrukkelijk dat ze het gebruik ervan in die hoedanigheid niet betwisten, ongeacht de context.

23.3 Vertegenwoordiging: wanneer GOlegal of de dienstverlener wordt geraadpleegd door een vennootschap, een vzw, een beroepsbond of een stichting (en in het algemeen door elke rechtspersoon), verklaren de bestuurders en vennoten uitdrukkelijk, zonder enig voorbehoud en onherroepelijk hoofdelijk en ondeelbaar medeschuldenaar te zijn van de volledige bedragen die de rechtspersoon is verschuldigd aan GOlegal of de dienstverlener.

23.4 Gebrek aan verzaking: elke vertraging of nalatigheid uit hoofde van een partij om de nalatigheid van een andere partij bij de uitvoering van haar verplichtingen in het kader van de AVDG vast te stellen, zich ertegen te beschermen of eraan te verhelpen, houdt geen verzaking in aan de rechten van de benadeelde partij. Geen enkele verzaking aan een bepaling van de AVDG of aan alle rechten of verplichtingen van een van de partijen, heeft enig ander gevolg dan is bepaald in een schriftelijk document dat is ondertekend door een of meerdere gemachtigde vertegenwoordigers van de partijen. Deze verzaking is slechts effectief in het geval en voor het doeleind dat specifiek is aangegeven in het ondertekende document.

23.5 Rechten van derden: behalve indien uitdrukkelijk anders is overeengekomen, creëren de AVDG geen enkel recht ten gunste van derden.

23.6 Deelbaarheid: de ongeldigheid of onwettigheid van een bepaling van de AVDG of de onmogelijkheid om deze bepaling na te leven, heeft enige invloed op de andere bepalingen van de AVDG. De partijen zullen een nieuwe bepaling overeenkomen met dezelfde effecten, voor zover de geest van de AVDG niet al te zeer wordt aangetast. De bepalingen van de AVDG zijn deelbaar zodat de andere bepalingen geen gevolgen ondergaan.

23.7 Verbod van overdracht: geen enkele partij mag haar verplichtingen in het kader van de AVDG overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

23.8 Controle: GOlegal behoudt zich het recht voor om de conformiteit van uw gebruik van de diensten conform onderhavige bepalingen te controleren.

23.9 Exclusiviteit: geen enkele natuurlijke of rechtspersoon kan zich inschrijven bij GOlegal indien hij rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft in het kapitaal of bij het commerciële succes van een rechtstreekse of onrechtstreekse concurrent van GOlegal. Deze bepaling geldt niet voor het advocatenkantoor van een dienstverlener. Bovendien onthoudt elke dienstverlener zich van elke samenwerking met een klant zonder GOlegal op de hoogte te brengen, en dit tijdens de afhandeling van een dienst of in de 12 maanden die volgen op de beëindiging van de dienst.

23.10 Niet-sollicitatie: de klant en de dienstverlener zullen tijdens de duur van het contract, tijdens de duur van de dienst en gedurende 12 maanden vanaf de beëindiging van de uitvoering van een dienst geen stappen ondernemen bij een of meerdere werknemers of dienstverleners van een andere partij en deze niet in dienst nemen. Deze bepaling is van toepassing op de advocaten en andere juristen die de klant zijn voorgesteld, ongeacht of deze het betreffende aanbod van GOlegal heeft aanvaard of niet.

23.11 Overleving: de bepalingen van de AVDG blijven door hun aard geldig na de beëindiging van de dienstverlening om welke reden ook. Ze behouden hun effect tot de volledige uitvoering van de dienst, met inbegrip van de bepalingen aangaande de vertrouwelijkheid, het toepasbaar recht, de geschillen, de waarborg, de schadevergoeding, de intellectuele eigendomsrechten, de aansprakelijkheid, de inspectie, de verplichte controles en de overleving, ongeacht elke verplichting die voortvloeit uit het einde van de toepasbaarheid van de AVDG.

Deze tekst is de intellectuele eigendom van GOlegal en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de omkadering van de contractuele relaties tussen GOlegal en haar klanten.

Juni 2017