GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE golegal.be

1.         VOORWERP

1.1       Het gebruik van de website golegal.be van het bedrijf GOlegal is onderworpen aan de voorafgaandelijke aanvaarding van deze voorwaarden, zoals hieronder bepaald.

1.2       Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘voorwaarden’) regelen het gebruik van de website golegal.be, de inhoud (zoals teksten, informatie, software, afbeeldingen of foto’s) die het bedrijf GOlegal en zijn filialen (gezamenlijk ‘GOlegal’ genoemd) op de site ter beschikking stellen (gezamenlijk het ‘materiaal’ genoemd), evenals de diensten (‘diensten’) die door GOlegal hierdoor kunnen worden geleverd.

1.3       De site golegal.be, het materiaal en de diensten worden hierna de ‘website’ of de ‘site’ of golegal.be genoemd.

2.         ALGEMEEN

2.1       GOlegal of golegal.be (Legal Vest SPRL), KBO-nr. BE.0507.753.329, met maatschappelijke zetel te 523, Avenue Louise, 1050 Bruxelles, BELGIQUE (tel: +32.(0)2.880.82.69; mail: info@golegal.be) is eigenaar van de website.

2.2       Onverminderd de andere bepalingen van  Gebruiksvoorwaarden van de website golegal.be, is de website strikt voorbehouden voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de gebruiker.

2.3       Het is ten strengste verboden de website te gebruiken voor enig ander doeleinde, voornamelijk voor hergebruik op een andere site die niet toebehoort aan GOlegal of, over het algemeen, in een informaticaomgeving die niet toebehoort aan GOlegal.

2.4       Bovendien, en over het algemeen, is het geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, wijzigen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren of verspreiden van de website formeel verboden.

2.5       Elk ongeoorloofd gebruik van de website golegal.be is een schending van deze Voorwaarden en kan een schending van de wetten op het auteursrecht en de handelsmerken en van andere wetten, zoals de wetgeving inzake octrooien, zijn.

2.6       GOlegal vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de schending van de wetgeving inzake intellectuele eigendom (auteursrecht, merken, octrooien, …) niet alleen een burgerrechtelijke fout vormt waardoor de dader van de feiten kan worden blootgesteld aan het herstellen van de schade veroorzaakt aan GOlegal, maar ook, in de meeste lidstaten van de OESO, als een strafrechtelijk beteugelde inbreuk beschouwd wordt.

2.7       GOlegal hanteert een beleid waarbij een strafrechtelijke klacht wordt ingediend tegen degenen die zijn intellectuele eigendom schenden.

3.         VOORBEELDEN VAN UITDRUKKELIJK VERBODEN GEBRUIK

3.1       De gebruiker verbindt zich ertoe de Website golegal.be (met inbegrip van het Materiaal en de Diensten eventueel verkregen via de Site golegal.be) niet te gebruiken:

3.1.1      Op een manier die enige wet- of reglementaire tekst schendt, met inbegrip van de internationale verdragen; OF

3.1.2      Op een manier die op gelijk welke manier nadelig is voor de normale werking van de Site golegal.be, de servers of de netwerken die verbonden zijn met de Site; OF

3.1.3      Om een derde te controleren, te stalken of nadeel te berokkenen of de rechten van een derde te schenden; OF

3.1.4      Om zijn identiteit te verbergen of zich te laten doorgaan voor iemand anders.

3.2       Het gebruik van dataminingtools, robots of elke andere methode voor gegevensverzameling of -extractie op de Site golegal.be is eveneens formeel verboden, evenals elke vorm van computerpiraterij, zoals diefstal van paswoorden, het wijzigen van inhoud of ongeoorloofde toegang tot de computersystemen die de Site hosten.

4.         PERSOONLIJKE GEGEVENS

4.1       De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat, als hij zich inschrijft of de Site golegal.be om een account aan te maken of wanneer hij GOlegal via de Site contacteert om producten of diensten te verkrijgen, GOlegal persoonlijke gegevens over hem kan verzamelen.

4.2       Het gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Site door GOlegal wordt geregeld door het privacybeleid van GOlegal dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden. De gebruiker verbindt zich ertoe op de Website uitsluitend ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en deze informatie up-to-date te houden zolang hij een account op de Site heeft.

4.3       Naar aanleiding van het gebruik van zijn persoonlijke account moet de gebruiker zijn paswoord vertrouwelijk houden en is hij volledig aansprakelijk voor de activiteiten uitgevoerd met behulp van dit paswoord. De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om GOlegal onmiddellijk elk ongeoorloofd gebruik van zijn paswoord te melden.

4.4       GOlegal behoudt zich het recht voor om de gebruiker te vragen zijn paswoord te wijzigen indien GOlegal van oordeel is dat dit niet langer op een gepaste manier beveiligd is.

5.         ONTBINDING

5.1       Onder voorbehoud van het artikel ‘VERMINDERDE EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID’ hieronder behoudt GOlegal zich het recht voor om de inschrijving van de gebruiker en de volledige of gedeeltelijke toegang tot de Site te allen tijde te beëindigen, te verbreken en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en dit zonder dat het hiervoor verantwoording verschuldigd is.

5.2       De gebruiker kan eveneens te allen tijde het gebruik van de Site golegal.be stopzetten.

5.3       In geval van niet-naleving van een van deze voorwaarden behoudt GOlegal zich het recht voor om automatisch en van rechtswege de toegang tot de Site golegal.be te ontzeggen aan de gebruiker die onmiddellijk al het Materiaal dat hij voordien heeft gedownload of afgedrukt, evenals kopieën ervan, moet vernietigen.

6.        VERMINDERDE EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

6.1       De website golegal.be wordt gratis aangeboden in zijn oorspronkelijke staat en met al zijn eventuele gebreken. De gebruiker erkent volledig kennis te hebben genomen van deze situatie en verklaart ze volledig te aanvaarden.

6.2       De gebruiker die gratis gebruik wens te maken van de Website erkent bijgevolg alle risico’s te dragen die horen bij het gebruik van de Site.

6.3       golegal.be geeft meer bepaald geen garanties voor wat de Site betreft, hetzij expliciet of impliciet.

6.4       GOlegal garandeert meer bepaald niet dat de Website voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker (die het vrij staat zich te richten tot elke andere gelijkwaardige site), noch dat hij beschikbaar, up-to-date, beveiligd en vrij van gebreken is of dat het Materiaal geen schade berokkent aan de rechten van derden.

6.5       GOlegal garandeert evenmin dat een eventueel gebrek noodzakelijkerwijs zal worden hersteld en biedt evenmin een garantie met betrekking tot de resultaten verkregen door het gebruik van de Website. GOlegal wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de betrouwbaarheid van het Materiaal op de Site.

6.6       Bovendien, overwegende dat de aansprakelijkheid van GOlegal kan worden ingeroepen ondanks de volledige afwijzing van aansprakelijkheid vermeld in het voorgaande lid en zijn aanvaarding met kennis van zaken door de gebruiker, is volgende beperking van aansprakelijkheid van kracht.

6.6.1.       GOlegal zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onrechtstreekse schade die voortvloeit uit een gebrek of fout die verband hout met de Websites.

6.6.2.       Bovendien is de aansprakelijkheid van GOlegal, om welke reden en voor welke schadepost ook, in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het forfaitaire bedrag van 100EUR.

7.         WIJZIGING EN/OF ONDERBREKING VAN golegal.be

7.1       GOlegal behoudt zich het recht voor om de Website golegal.be te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten.

8.         LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN EN AANMAAK VAN LINKS NAAR WEBSITES

8.1       De links op de Website golegal.be naar websites van derden worden louter informatief aangeboden en zonder de minste garantie. GOlegal is niet verplicht de inhoud van sites van derden te controleren en is er niet verantwoordelijk voor. De toegang tot sites van derden valt volledig en alleen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

8.2       Om links naar deze website te kunnen aanmaken, moet de gebruiker, over het algemeen, deze voorwaarden en, in het bijzonder, onderstaande voorwaarden naleven:

8.2.1      De gebruiker mag een link naar om het even welk Materiaal aanmaken (inclusief de logo’s van GOlegal), maar heeft niet het recht om het te reproduceren;

8.2.2      De gebruiker mag derden niet misleiden over de aard van zijn relatie met GOlegal.

8.2.3      De gebruiker mag niet suggereren dat GOlegal borg staat voor zijn handelingen of de goederen of diensten die hij eventueel ter beschikking van anderen stelt.

8.2.4      De gebruiker mag geen foutieve of misleidende informatie geven over GOlegal, zijn producten of diensten.

8.2.5      De gebruiker mag geen inhoud toevoegen die kan worden opgevat als smakeloos, beledigend of die niet geschikt zou zijn voor alle leeftijden.

9.         WAARBORGVERBINTENIS VANWEGE DE GEBRUIKER

9.1       De gebruiker verbindt zich ertoe partij te kiezen voor GOlegal en het te vergoeden voor alle schade (met inbegrip van de erelonen van advocaten) voor elk feit waarvoor GOlegal zich persoonlijk moet verantwoorden en dat voortvloeit uit een schending van deze Voorwaarden vanwege de gebruiker (of iedereen die zijn account gebruikt).

10.      ALGEMEEN

10.1    Deze voorwaarden vormen de integrale, exclusieve en uiteindelijke tekst van de overeenkomst gesloten tussen GOlegal en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Site golegal.be. Geen enkele vermeende voorafgaande overeenkomst zal kunnen worden aangevoerd tegen GOlegal.

10.2    Deze voorwaarden en, over het algemeen, de relaties tussen GOlegalen de gebruiker worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht en elk geschil tussen hen is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van België, waarbij die van Brussel overigens als enige bevoegd zijn.

10.3    Het feit dat GOlegal een bepaling of een recht in het kader van deze voorwaarden niet afdwingt of uitoefent, zal geenszins kunnen worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van dit recht of deze bepaling.

10.4    Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard door een bevoegde rechtbank, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat deze bepaling wordt vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke bepaling. De annulering van een of meer bepalingen van deze voorwaarden leidt niet tot de ongeldigheid van de overige, die van kracht blijven.

10.5    De titels van de artikelen die deel uitmaken van deze voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om de leesbaarheid te verbeteren en hebben geen enkele juridische waarde.

10.6    Deze voorwaarden, en alle rechten en licenties die hierin worden verleend, mogen niet worden overgedragen door de gebruiker en zijn strikt persoonlijk.

10.7    GOlegal mag deze voorwaarden naar believen wijzigen. GOlegal zal van deze dergelijke wijzigingen kennisgeving doen op de Site. Als de gebruiker bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, kan hij het gebruik van de Website golegal.be beëindigen. Als hij echter de Website golegal.be blijft gebruiken na de voornoemde kennisgeving, wordt hij geacht de wijzigingen te aanvaarden.