Privacybeleid van GOlegal

1. Algemeen

 1. 1.1 Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als onderdeel van uw gebruik van onze website/dienst ( DIENST en de daaraan verbonden diensten (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Dienst”) www.golegal.be (the “Website”)). Deze verwerking wordt uitgevoerd door GOlegal (“Bedrijf”, “wij”, “ons”, “onze”) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 2. 1.2 Door het gebruik van de website/dienst, erkent u dat u dit privacybeleid aandachtig gelezen heeft en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor het privacybeleid naar eigen goeddunken regelmatig te wijzigen, te veranderen of te verbeteren. Een dergelijke wijziging, verandering of verbetering zal via onze website worden meegedeeld. Door het aankruisen van het vakje met de verklaring “Ik verklaar dat ik het privacybeleid volledig gelezen en begrepen heb en er zonder voorbehoud mee heb ingestemd. Ik geef mijn toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken zoals in dit privacybeleid wordt uiteengezet”., verklaart u dat u dit privacybeleid gelezen hebt en er zonder voorbehoud mee akkoord gaat. U verklaart dat u het (de) doeleinde(n) waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden begrijpt. U stemt ermee in dat uw voortdurend gebruik als voortdurende instemming begrepen zal worden. U kunt uw instemming op ieder ogenblik intrekken via een e-mail gestuurd naar het privacy-e-mailadresGelieve er nota van te nemen dat wij als onderdeel van de website/dienst, in het bijzonder deze die via de website verstrekt worden, zogenaamde cookies of vergelijkbare technologieën kunnen gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Voor meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken kunt u ons cookiebeleid raadplegen.
 3. 1.3 Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op Mei 24, 2018.

2. Wat & waarom wij gegevens verwerken

 1. 2.1 Wanneer de website/dienst, gebruikt wordt, verwerken wij persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Zulke persoonsgegevens omvatten:
BRON TYPE DETAILS DOEL WETTELIJKE BASIS
Website
 • Techniesche informatie ivm de apparaat dat u gebruikt
 • Informatie over uw surfgedrag
 • Uw contact gegevens
 • Inhoud van de communicatie
 • Communicatie metagegevens (bv: tegenpartijn, datum en tijd)
 • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.
 • IP adres;
 • Browse type;
 • and Geografische ligging
 • Hoe lang u pagina’s bezoekt
 • Op welke links u klikt
 • Welke pagina’s u bezoekt
 • Hoe vaak bezoekt u een pagina
Contacten leggen, bestelde diensten leveren en acties uitvoeren om de juridische producten en diensten van GOlegal te promoten. Toestemming van de betrokkene voor een of meer specifieke doeleinden
Contact via telefoon
 • Uw contact gegevens
 • Inhoud van de communicatie
 • Communicatie metagegevens (bv: tegenpartijn, datum en tijd)
 • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.
 • Alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt
  Contacten leggen, bestelde diensten leveren en acties uitvoeren om de juridische producten en diensten van GOlegal te promoten. Toestemming van de betrokkene voor een of meer specifieke doeleinden
 1. 2.2 In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u.Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:
  1. 2.2.1 a) Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie, producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of sociale mediakanalen. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken zodat wij u de diensten kunnen verstrekken. Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere aankondigingen van onszelf of onze geselecteerde partners. Wij benadrukken echter dat wij uw voorafgaande toestemming zullen vragen alvorens dit te doen.
  2. 2.2.2 Voor het uitvoeren van statistische analyses zodat wij onze website/dienst kunnen verbeteren of voor het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten.
  3. 2.2.3 Om deze over te maken aan de financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
  4. 2.2.4 Om deze te bezorgen aan de politie of gerechtelijke overheden als bewijs of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf die door u via uw registratie bij of het gebruik van dewebsite/dienst werden gepleegd.
  5. 2.2.5 Om een derde partij in te lichten in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde partij, zelfs indien die derde partij zich buiten de EER bevindt.
 2. 2.3 Als en wanneer uw registratie op of het gebruik van de website/dienst kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) als een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de diensten, (c) als een gevaar voor de website/dienst of een van de onderliggende systemen van onszelf of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige ander vorm van kwaadaardige code, of, (d) op welke manier dan ook, als verachtelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere manier ongepast of illegaal, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken met het oog op de bescherming van de rechtmatige belangen van onszelf, onze partners of derden.

3. Naar wie wij gegevens verzenden

 1. 3.1 Wij zullen uw persoonsgegevens enkel met de volgende categorieën van ontvangers delen: onderaannemers en partners (technische, juridische of andere dienstverleners). Wij kunnen een beroep doen op derde verwerkers om u dewebsite/dienst aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat de derde verwerkers uw persoonsgegevens enkel namens ons en op schriftelijke instructie van ons mogen verwerken. Wij garanderen dat alle derde verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd en opgeleid worden om zich voldoende bewust te zijn van de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 2. 3.2 Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties, die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en ook om de marketing, presentatie en verkoop van die producten en diensten op maat te organieren.

4. Waar wij gegevens verwerken

 1. 4.1 Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens evenals alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht, verzekerd worden.
 2. 4.2 Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:
ONTVANGER LANDEN DATA JURIDISCHE BASIS
prestataire informatique NZ
 • Uw contact gegevens
 • Inhoud van de communicatie
 • Communicatie metagegevens (bv: tegenpartijn, datum en tijd)
 • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.
 • Publiek beschikbare informatie over uw profiel op social media kanalen
 • Alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt
Adequaatheidsbesluit (Privacy Shield EU-VS, Andorra, Argentinië, Canada (commerciële organisaties), Faeröer, Guernsey, Israël, eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay)
prestataire informatique USA
 • Uw contact gegevens
 • Inhoud van de communicatie
 • Communicatie metagegevens (bv: tegenpartijn, datum en tijd)
 • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.
 • Publiek beschikbare informatie over uw profiel op social media kanalen
 • Alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt
Adequaatheidsbesluit (Privacy Shield EU-VS, Andorra, Argentinië, Canada (commerciële organisaties), Faeröer, Guernsey, Israël, eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay)

5. Hoe wij gegevens verwerken

 1. 5.1 Wij zullen ons uiterste best doen om enkel de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. 5.2 Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt zolang als nodig is om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot op het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de website/dienst geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze website/dienst, heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 3. 5.3 Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal evenals tegen onopzettelijk verlies, manipulatie en vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze derde verwerkers is alleen mogelijk op basis van de ‘noodzaak tot kennisneming’ en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U zult echter begrijpen dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6. Uw rechten

 1. 6.1 U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk bij ons worden ingediend met het oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, zullen echter niet behandeld worden.
 2. 6.2 U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens met betrekking tot uzelf die onnauwkeurig zijn, kosteloos verbeterd worden. Als u zich geregistreerd heeft bij onze website/dienst, kunt u veel van deze gegevens zelf verbeteren via uw profiel. Indien er een verzoek tot verbetering wordt ingediend, moet u bij dit verzoek het bewijs voegen dat de gegevens waarvan de verbetering wordt gevraagd, onjuist zijn.
 3. 6.3 U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail gestuurd naar het privacy-e-mailadres.
 4. 6.4 U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot uzelf worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen, die een dergelijke verwijdering kunnen verhinderen.
 5. 6.5 In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 6. 6.6 U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter onder direct marketing valt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 7. 6.7 Als u een verzoek wilt indien om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@golegal.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en de reden daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt.
 8. 6.8 Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt te zijn, zullen wij dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek inwilligen.
 9. 6.9 Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@golegal.be. Als ons antwoord u nog steeds geen voldoening schenkt, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (bv.: Voor België the Belgian Privacy Commission; Voor Frankrijk, the CNIL).
 10. 6.10 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking door geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, zult u het recht hebben om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, zult u het recht hebben deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener.

Cookiebeleid GOlegal

1. ALGEMEEN

 1. 1.1 Dit cookiebeleid (‘ Cookiebeleid ‘) regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in het kader van uw gebruik van onze website/service ( Services en de bijbehorende services (hierna gezamenlijk “Services” genoemd) www.golegal.be (de “Website”)). Deze verwerking wordt uitgevoerd door GOlegal als verantwoordelijke partij, met maatschappelijke zetel te Avenue Louise, 523, 1050 Brussels, BELGIUM (“Onderneming”, “wij”, “ons”, “onze”), ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE 0507.753.329 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van gegevens.
 2. 1.2 Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Wanneer u onze website/service, gebruikt, dan verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten hieromtrent, lees dan ons Privacybeleid.
 3. 1.3 Door onze website/service te blijven gebruiken of door op “Akkoord” te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u met dit beleid akkoord gaat zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in dit Cookiebeleid, kunt u uw cookievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen.
 4. 1.4 We behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen worden u via onze website/service. meegedeeld. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen we u om een e-mail te sturen naar privacy@golegal.be. Als we geen bericht van u ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, toevoegingen of vervangingen via onze website/service, zijn gemeld, wordt u geacht alle wijzigingen, toevoegingen of vervangingen te hebben aanvaard.

2. Over welke types cookies heeft men het?

 1. 2.1 Er bestaan verschillende soorten cookies. Sommige zijn nodig voor de goede werking van een website, andere dienen voor de verbetering en/of voor de vereenvoudiging van het gebruik:
  1. 1. Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de sites;
  2. 2. Functionele cookies;
  3. 3. Authenticatiecookies;
  4. 4. Performancecookies;
  5. 5. Doelgroepcookies/cookies van derden.
 2. 2.2 Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de sites van GOlegal. Deze cookies verzamelen geen enkele informatie betreffende de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden en ze zijn essentieel om de sites te kunnen gebruiken van GOlegal. Deze cookies zijn vrijgesteld van de instemmingsvereiste, en dit overeenkomstig artikel 129 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 (zie de punten 3.1. en volgende van advies 04/2012 van de Groep 29, Europees onafhankelijk adviesorgaan dat de leden groepeert van de verschillende nationale instanties voor de bescherming van persoonsgegevens betreffende de uitzonderingen op de vereiste instemming voor cookies. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_fr.pdf)
 3. 2.3 Functionele cookies bieden de mogelijkheid om de verbindingsgegevens van de gebruiker op te slaan, om de verbinding van de gebruiker met de websites van GOlegal te beveiligen, en om rechtstreeks assistentie te bieden. Deze cookies verzamelen geen informatie betreffende de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Ook deze cookies zijn vrijgesteld van de instemmingsvereiste, (zie de punten 3.1. en 3.3 van het voornoemde advies).
 4. 2.4 Authenticatiecookies bieden de gebruikers de mogelijkheid om zich te identificeren en om toegang te hebben tot een beveiligde inhoud. Deze cookies verzamelen geen informatie betreffende de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Ook deze cookies zijn vrijgesteld van de instemmingsvereiste, (zie het punt 3.2 van het voornoemde advies).
 5. 2.5 De performancecookies bieden aan GOlegal de mogelijkheid om informatie in te zamelen over de wijze waarop de gebruikers surfen op de websites van COMPANY, en om desgevallend de websites aan te passen en te verbeteren. GOlegal kan de gebruikers die dit soort cookies gebruiken niet identificeren, en alle gegevens die worden ingezameld door deze cookies worden anoniem verwerkt. Deze cookies verzamelen geen informatie betreffende de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt op basis van de instemming die wordt gegeven door de gebruiker.
 6. 2.6 Doelgroepcookies /cookies van derden. Het gebeurt dat GOlegal reclamecampagnes voert, en dat met name een beroep wordt gedaan op derden die soms cookies kunnen plaatsen (of gelijkaardige technologieën) om zodoende het succes van de campagne te evalueren, of om een doelgerichte reclame te tonen, aangepast aan de interesses van de gebruikers, of om het aantal views per gebruiker te beperken. De links bijvoorbeeld naar de sociale netwerken of naar video’s op Youtube zijn van derden die er desgevallend toe kunnen gebracht worden om cookies te plaatsen op de websites van GOlegal. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt op basis van de instemming die wordt gegeven door de gebruiker.
 7. 2.7 Wanneer een gebruiker het gebruik van dit soort cookies weigert, zullen enkel de pagina’s en diensten die deze cookies niet nodig hebben, kunnen aangeboden, weergegeven en gebruikt worden. De delen van de websites van GOlegal die technisch de mogelijkheid bieden om inhoud van derden te integreren – en dus ook cookies van derden – zullen niet meer toegankelijk zijn, en een bericht zal de gebruikers hiervan op de hoogte brengen.
 8. 2.8 Er moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen:
  1. 1. Sessiecookies en
  2. 2. Permanente cookies
 9. 2.9 Sessiecookies worden automatisch verwijderd van de harde schijf van de computer of van het geheugen van de browser van de gebruiker wanneer hij de verbinding verbreekt en/of zijn browser sluit.
 10. 2.10 Permanente cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de computer of in het geheugen van de browser van de gebruiker tijdens een beperkte periode (minuten, dagen of jaren) na het verbreken van de verbinding of het sluiten van de browser.

3. WAT EN WAAROM WIJ VERWERKEN

 1. 3.1 Het overzicht hierna toont op gedetailleerde wijze de cookies die worden gebruikt op de website van COMPANY en de cookies die worden gebruikt door derden.
 2. 3.2 Wanneer u onze website/service, bezoekt en gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken wij vergelijkbare technologieën waarmee wij persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten:
NAAM TYPE BRON DUURZAAM LEVENSDUUR
_icl_current_language Vereist voor de website Eerste partij cookie (van het bezochte domein) Voor een sessie 1 minuut
wp-settings-2 Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Permanent 1 jaar(en)
wp-settings-2 Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Permanent 1 jaar(en)
wp-saving-post Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Voor een sessie 1 minuut
_icl_current_admin_language_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e Vereist voor de website Eerste partij cookie (van het bezochte domein) Voor een sessie 1 minuut
wordpress_test_cookie Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Voor een sessie 1 minuut
wordpress_sec_4cdf9317f9098bb32ee8c220376b9064 Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Voor een sessie 1 minuut
wordpress_logged_in_4cdf9317f9098bb32ee8c220376b9064 Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Voor een sessie 1 minuut
MCPopupClosed Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Voor een sessie 1 jaar(en)
xxlplanBAK Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Voor een sessie 1 minuut
xxlplan Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Voor een sessie 1 dag(en)
_ga Prestaties van de website (analytisch/statistisch) Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Permanent 2 jaar(en)
_gid Prestaties van de website (analytisch/statistisch) Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Voor een sessie 1 dag(en)
_gat Prestaties van de website (analytisch/statistisch) Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Voor een sessie 1 dag(en)
__zlcmid Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Permanent 1 jaar(en)
domainName Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Voor een sessie 1 minuut
RoutingKeyCookie Noodzakelijk/Functionneel/Authentificatie/Prestaties van website/Marketing Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Permanent 1 maand(en)
DefaultAnchorMailbox Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Voor een sessie 1 minuut
X-BackEndCookie2 Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Permanent 1 maand(en)
X-BackEndCookie Functionneel/Nuttig Cookie van derde partij (anders dan het bezochte domein) Permanent 1 maand(en)
 1. 3.3 U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen is te vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de website/service ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de website/service niet goed werken.

Voorbeelden van FAQs:

4. NAAR WIE WIJ STUREN?

 1. 4.1 We zullen uw persoonsgegevens alleen delen met de volgende categorieën van ontvangers: onderaannemers en partners (technische, juridische of andere dienstverleners). Het is mogelijk dat wij vertrouwen op derde verwerkers om u de website/service te verstrekken. We zullen ervoor zorgen dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons mogen verwerken na schriftelijke instructies van ons. We garanderen dat alle derde verwerkers met zorg worden geselecteerd en opgeleid zijn over het belang van de veiligheid en de integriteit van uw persoonsgegevens.
 2. 4.2 We kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens verzenden naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken voor het verbeteren van producten en services, en om de marketing, weergave en verkoop van die goederen en services aan te passen.

5. Waar wij verwerken

 1. 5.1 We kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij zorgen voor passende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen en om alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen die u onder de toepasselijke dwingende wetgeving zou kunnen genieten.
 2. 5.2 Mocht een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvinden, dan is het volgende wettelijke beschermingsmechanisme van kracht.
ONTVANGER LANDEN DATA JURIDISCHE BASIS
prestataire informatique NZ
 • Uw contact gegevens
 • Inhoud van de communicatie
 • Communicatie metagegevens (bv: tegenpartijn, datum en tijd)
 • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.
 • Publiek beschikbare informatie over uw profiel op social media kanalen
 • Alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt
Adequaatheidsbesluit (Privacy Shield EU-VS, Andorra, Argentinië, Canada (commerciële organisaties), Faeröer, Guernsey, Israël, eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay)
prestataire informatique USA
 • Uw contact gegevens
 • Inhoud van de communicatie
 • Communicatie metagegevens (bv: tegenpartijn, datum en tijd)
 • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.
 • Publiek beschikbare informatie over uw profiel op social media kanalen
 • Alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt
Adequaatheidsbesluit (Privacy Shield EU-VS, Andorra, Argentinië, Canada (commerciële organisaties), Faeröer, Guernsey, Israël, eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay)

6. Hoe wij verwerken

 1. 6.1 We zullen ons uiterste best doen om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doelen te bereiken die in dit Privacybeleid worden genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerken. We zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. 6.2 Uw persoonsgegevens worden alleen zolang verwerkt als nodig is om de in dit Privacybeleid vermelde doelstellingen te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor verwerking intrekt. Houd er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan betekenen dat u niet langer het geheel of een deel van de website/service. kunt gebruiken. Als u zich hebt geregistreerd bij onze website/service, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of regelgevende verplichting of een rechterlijke of administratieve maatregel ons verhindert dit te doen.
 3. 6.3 We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onbedoeld verlies, sabotage of vernietiging. Ons personeel of het personeel van onze derde verwerkers zullen uw gegevens uitsluitend raadplegen op een ‘need-to-know’ basis en dergelijke raadpleging is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging louter inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.

7. UW RECHTEN

 1. 7.1 U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en die betrekking hebben op u. Latere verzoeken om toegang die aan ons gericht zijn en die duidelijk zijn ingediend om ons overlast of schade te berokkenen, worden niet behandeld.
 2. 7.2 U hebt het recht om te vragen dat eventuele persoonsgegevens die niet juist zijn, gratis worden gecorrigeerd. Als u zich hebt geregistreerd bij onze website/service, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Als een verzoek om correctie wordt ingediend, dan dient dit vergezeld te gaan van een bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor de correctie wordt gevraagd.
 3. 7.3 U hebt het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die wij reeds via cookies of soortgelijke technologieën hebben verzameld op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technologieën, kunt u uw browserinstellingen op elk gewenst moment wijzigen of uw cookies verwijderen.
 4. 7.4 Als de beoogde verwerking als direct marketing wordt aangemerkt, hebt u het recht om zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.
 5. 7.5 U hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het kader van de in dit Privacybeleid uiteengezette doelstellingen of als u uw toestemming voor verwerking intrekt. U moet er echter rekening mee houden dat een verzoek om verwijdering door ons zal worden beoordeeld aan de hand van wettelijke of regelgevende verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in tegenspraak kunnen zijn met dergelijke verwijdering
 6. 7.6 In plaats van een verwijdering kunt u ook vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de vermelde doeleinden maar u ze nodig om uzelf te verdedigen bij gerechtelijke procedures.
 7. 7.7 Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@golegal.be. Een dergelijk verzoek moet duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen en moet de redenen daarvoor vermelden als dit vereist is. Het moet ook worden gedateerd en ondertekend en vergezeld gaan van een gescande digitale kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.
 8. 7.8 We zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Als het verzoek geldig blijkt, zullen we er zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek, gevolg aan geven.
 9. 7.9 Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@golegal.be. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (bv.: Voor België the Belgian Privacy Commission; Voor Frankrijk, the CNIL.
 10. 7.10 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of een contract en de verwerking op geautomatiseerde wijze gebeurt, heeft u het recht om de persoonsgegevens over u die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en hebt u het recht, voor zover technisch mogelijk, om deze gegevens rechtstreeks naar een andere serviceprovider te versturen.

25/05/2018