Pack Web

De volgende documenten moeten in principe op elke website beschikbaar zijn :
 • 1. Privacybeleid en Cookiebeleid
 • 2. Gebruiksvoorwaarden van de website
 • 3. Algemene verkoopsvoorwaarden (enkel in specifieke omstandigheden)
Deze pack (documenten 1 en 2) is beschikbaar aan de volgende prijzen, afhankelijk van het aantal taalversies van de website :
 •   Eéntalig: vanaf 389€
 •   Tweetalig: vanaf 549€
 •   Drietalig: vanaf 669€
Deze pack (documenten 1, 2 en 3) is beschikbaar aan de volgende prijzen, afhankelijk van het aantal taalversies van de website :
 •   Eéntalig: vanaf 449€
 •   Tweetalig: vanaf 649€
 •   Drietalig: vanaf 849€

vanaf 389€

Bestellen

Meer informatie

Agentuur overeenkomst

Deze contract formaliseert de overeenkomst tussen een producent en een agent die zijn/haar producten distribueert in overeenstemming met de specifieke wetgeving die van toepassing is. Voorbeelden van thema's die aan bod komen:

 •   Bescherming van exclusiviteit indien van toepassing
 •   Bepaling van de betrokken markt
 •   Bepaling van de duur en de beloning van de agent

Algemene voorwaarden voor aankoop

U wilt uw inkoopvoorwaarden aan leveranciers opleggen. Met dit document, kunt u, onder andere, het volgende definiëren:

 •   Uw betalingsvoorwaarden
 •   Uw voorwaarden voor levering en risico-overdracht
 •   Uw recht op waarborg ten opzichte van de verkoper

Algemene voorwaarden voor huurovereenkomsten

Voor de huur van vastgoed, is het best om verdedigd te zijn tegen zoveel risico's mogelijk, zoals

 •   Achterstallige betalingen
 •   Falen van het voorgenomen gebruik van het onroerend goed (misbruik, illegale activiteiten, enz.)
 •   Huurschade

Verordening van prijsvragen

Prijsvragen moeten voldoen aan strikte regels. De verordening moet daarom een aantal punten specificeren, waarvan:

 •   Wie heeft het recht om deel te nemen en onder welke voorwaarden ?
 •   Wat is de procedure om deel te nemen ?
 •   Hoe wordt de winnaar aangewezen?

Partnerschapsovereenkomst

Wanneer twee of meer bedrijven partners worden, moeten verschillenden overeenkomsten gevonden en nauwkeurig geformulariseerd worden. Dit contract richt zich op alle nodige punten, waaronder :

 •   De bijdragen en uitkeringen van allen
 •   De verantwoordelijkheid van beide partijen
 •   De verdeling van de winst / het verlies en het intellectueel eigendom, indien van toepassing

Contract van mandaat

Wanneer een persoon - de opdrachtgever - een opdracht toevertrouwd aan iemand - de gemachtigde - elke partij moet zichzelf beschermen tegen onaangename verrassingen. Daarom is het best om volgende elementen te verduidelijken:

 •   De verplichtingen van iedereen
 •   De aard en omvang van de acties die de gemachtigde in plaats van de opdrachtgever kan zetten
 •   De omstandigheden waarin de opdrachtgever recht heeft om de handelingen van de gemachtigde niet te erkennen en geen verantwoordelijkheid te nemen

Contract van overdracht van een handelszaak

Een handelaar kan beslissen om een handelszaak te verkopen of over te nemen. In deze context, hoe zorg je voor een veilige operatie ? Door, onder andere, het volgende te vermelden:

 •   Wat is inbegrepen in de handelszaak ?
 •   Wat is de waarde ervan ?
 •   Wat zijn de mogelijke waarborgen en uitsluitingen ?

Geheimhoudingsovereenkomst

Er zijn verschillende situaties waarin het nodig is om vertrouwelijke informatie met een andere partij te delen. Dit contract beschermt die vertrouwelijkheid door, onder andere, het volgende te specificeren:

 •   Wat wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie ?
 •   Wat gebeurt er aan het einde van het contract ?
 •   De gevolgen van niet-naleving door een van de partijen van de geheimhouding

Joint-venture contract

Als twee bedrijven een nieuwe gemeenschappelijke kennis willen ontwikkelen of een complex project willen uitvoeren, kunnen ze de joint-venture overeenkomst gebruiken die met name bepaalt :

 •   De bijdragen en uitkeringen van allen
 •   De verantwoordelijkheid van beide partijen
 •   De verdeling van de winst / het verlies en het intellectueel eigendom, indien van toepassing

Contract voor onderzoek en ontwikkeling (R&D)

Deze overeenkomst maakt het mogelijk voor de partijen in een R & D project om vanaf het begin alle belangrijke punten te bespreken. Bijvoorbeeld:

 •   De verdeling van de intellectuele eigendom omtrend de resultaten van het project
 •   De bijdrage van beide partijen in R&D activiteiten
 •   Het verdelen van projectrisico's

Intentieverklaring

Deze verklaring stelt een kader voor de onderhandelingen tussen partijen en bevordert het vertrouwen in de gesprekken. Inhoud bestaat uit :

 •   De beschrijving van het onderwerp van de gesprekken of van het project
 •   De periode waarin de partijen wensen te onderhandelen
 •   Een toelichting met betrekking tot het dwingende karakter - of niet - van de brief

Memorandum van Overeenstemming (MoU)

Als er onderhandeld wordt, is een memorandum van overeenstemming nuttig om een schriftelijke stavaza te maken over de onderwerpen die totdan besproken werden. Bv. :

 •   De elementen waarover de partijen het eens zijn
 •   De andere problemen die overblijven en de afspraken rond deze onderhandelingen
 •   De duur van het protocol en hoe deze kan beëindigd worden

Franchiseovereenkomst

De overeenkomst regelt de relatie tussen de franchisegever en de franchisenemer. Voorbeelden van inbegrepen onderwerpen:

 •   Recht om de merken en commerciële processen te gebruiken
 •   Bepaling van de betrokken markt
 •   Bepaling van de looptijd en de beloning van de agent

Contract voor het verhuren van kantoren, opslagplaatsen en commerciële oppervlakken

Deze huurovereenkomst houdt toezicht op de lease van professionele ruimte door een onderneming voor haar eigen activiteiten. Het heeft de volgende voordelen:

 •   Organisatie van betaling en ontbinding
 •   Bescherming tegen misbruik
 •   Het opzetten van waarborgen om de huurkosten te dekken

Managementcontract

Dit contract komt tot stand tussen een bedrijf en zijn manager. Het regelt diverse aspecten van hun relatie, zoals bijvoorbeeld:

 •   De vergoeding van de manager
 •   De verantwoordelijkheid van de partijen
 •   Het verstrekken van voordelen in natura en de beëindiging van de overeenkomst

Contract voor de overdracht van aandelen

Dit contract maakt het mogelijk om de verkoop van aandelen te organiseren en heeft betrekking tot de volgende punten:

 •   Aandelenwaardering en betalingsvoorwaarden
 •   De waarborgen verbonden aan de verkochte aandelen
 •   De tegenwerpbaarheid aan derden

Uitnodigingsbrief voor buitengewone algemene vergaderingen

Deze brief bevat onder andere de volgende gegevens:

 •   De gedetailleerde agenda/li>
 •   De organisatie van de algemene vergadering
 •   De mogelijkheden om zich te laten vertegenwoordigen

Uitnodigingsbrief voor gewone algemene vergaderingen

Deze brief bevat onder andere de volgende gegevens:

 •   De gedetailleerde agenda/li>
 •   De organisatie van de algemene vergadering
 •   De mogelijkheden om zich te laten vertegenwoordigen

Volmacht voor de algemene vergadering van een onderneming

Deze volmacht omvat de volgende elementen:

 •   De vergadering waarvoor de aandeelhouder zich zal laten vertegenwoordigen
 •   Het mandaat ontvangen in het kader van deze volmacht
 •   De naam van de persoon die de aandeelhouder zal vertegenwoordigen

Aandeelhourdersovereenkomst

Wanneer een onderneming haar kapitaal opent naar een of meer andere aandeelhouders, de discussiepunten zijn talrijk en complex, waaronder :
 •   De waardering en de aandelenklassen
 •   De voorwaarden van beleggingen in en desinvestering van het kapitaal
 •   Vooraf onderhandelde oplossingen hebben voor mogelijke problemen die zich in de toekomst kunnen voorkomen (conflicten, sterfgevallen, enz.)

vanaf 699€

Bestellen

Meer informatie

Beheersverslag

Een bedrijf is soms vereist om een bestuursverslag voor te bereiden dat relevante informatie van het boekjaar presenteert, waaronder:

 •   De cijfers behaald in de loop van het jaar ten opzichte van die van het vorige jaar
 •   De aanwending van de winst, het verlies of andere uitkeerbare bedragen
 •   Potentiële belangenconflicten

Notulen van de Directiecomité

Dit verslag hervat alle punten die vaak besproken worden door de Directiecomitéen laat toe om, desnoods, snel een agenda voor de Algemene Vergadering te kunnen voorstellen. Inhoud:

 •   Gedetailleerde agenda
 •   Goedgekeurde beslissingen
 •   Speciaal verslag (Art. 332 W. Venn.) indien nodig

Opzeggingsontwerp

Opzeggingsontwerp voor managers die niet kunnen of niet hebben kunnen deelnemen aan de vergadering van de directiecomité die de algemene vergadering bijeenroept en die niet wensen om zich te laten vertegenwoordigen of niet vertegenwoordigd werden door een andere manager.

Ontwerp van speciale verslagen

Wanneer, als gevolg van financiële verliezen, de netto-activa wordt verminderd tot een lager bedrag dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de manager een speciaal verslag voorbereiden waarin hij zijn voorstel tot ontbinding of voortzetting van de activiteiten gerechtvaardigd. Dit rapport bevat:

 •   De beslissing en de bijhorende motivatie
 •   Eventuele herstelmaatregelen

Contract voor applicatie-ontwikkelingen

Deze overeenkomst heeft betrekking tot de oprichting dooreen aanbieder van een software applicatie ("app") ten gunste van een klant.. Opgenomen onderwerpen zijn onder andere :

 •   De overdracht van intellectuele rechten
 •   Organisatie rond betaling en levering
 •   Waarborgen rond privé-gebruik

Licentieovereenkomst

Dit contract maakt het mogelijk voor een auteur om zijn werk aan derden beschikbaar te stellen onder de vorm van een licentie en omkaderd door zijn eigen voorwaarden, zoals bijvoorbeeld

 •   De manier waarop het werk gebruikt kan worden
 •   De beloning van de auteur
 •   De waarborgen omtrend privé-gebruik

IT Maintenance contract

Dit contract organiseert een IT maintenance dienstverlening tussen professionals. Het dekt in het bijzonder :

 •   De range van interventies
 •   Bijhorende kosten
 •   Reactietijden

Freelance arbeidscontract

Deze overeenkomst regelt de levering van diensten door een Freelance werknemer (zelfstandige) en biedt in het bijzonder de volgende voordelen:

 •   Bescherming tegen late levering
 •   Bescherming van het intellectueel eigendom van beide partijen
 •   Risicoreductie kwa herkwalificatie van de contract als gewone arbeidsovereenkomst door de RSZ

Arbeidscontract van bepaalde duur

Dit contract regelt de arbeidsverhouding voor een bepaalde duur tussen een werkgever en een werknemer. Het dekt in het bijzonder:

 •   Het beheer van de arbeidstijd
 •   De bezoldiging en voordelen in natura
 •   De mogelijkheden van beide partijen om de overeenkomst te ontbinden

Arbeidscontract van onbepaalde duur

Dit contract regelt de arbeidsverhouding voor een onbepaalde duur tussen een werkgever en een werknemer. Het dekt in het bijzonder:

 •   Het beheer van de arbeidstijd
 •   De bezoldiging en voordelen in natura
 •   De mogelijkheden van beide partijen om de overeenkomst te ontbinden

Ontslagbrief

Deze brief laat de werkgever toe, in overeenstemming met de door de wet voorgeschreven vormen, om een huidige arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen.

Intern arbeidsreglement

De arbeidsreglement beschrijft vele aspecten van de arbeidsverhouding tussen de werkgever en de werknemer en voltooid de rechten en verplichtingen beschreven in het contract. Het gaat onder meer om:

 •   Uurroosters
 •   De betalingswijze van salarissen
 •   De duur van de jaarlijkse vakantie